About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: !nF3rnuZ
Last Updated: 07/19/06 09:28
Viewed 16657 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (17383)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 109:35
Miniête dni w grze 401 dni
Iloœæ zapisañ gry 392
Liczba odwiedzin w szpitalu 53
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 88
Przemalowania samochodów 132
Iloœæ odwiedzin na si³owni 17
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 281 próbach
51.6%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 15
Najdalszy skok na rowerze 87.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4550
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 21%
Musku³y 94%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 39
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 21
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 62.00%
Postêp z Michelle 52.00%
Postêp z Helen¹ 21.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 64.00%
Postêp z Millie 39.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 58
Zabici zrekrutowani 25
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 97
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2169
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $162 540,00
Kasa wydana na modê $49 124,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 123,00
Kasa wydana na fryzjera $2 260,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $306 437,00
Kasa wydana na jedzenie $780,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $504 664,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $10 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 052 251,00
Kasa wygrana w kasynach $21 725 700,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $11 011 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 12
Liczba sprzedanych ³upów 50
Kasa zarobiona na w³amaniach $15 280,00
Najwiêkszy ³up $7 220,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
29307 z 39727
73.77%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 809
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5678
Ludzie zniszczeni przez innych 1030
Zniszczeni kryminaliœci 485
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2062
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3924
Zniszczone pojazdy ziemne 1987
Zniczone ³odzie 10
Zniszczone helikoptery i samoloty 217
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $8 202 390,00
Liczba przebitych kó³ 424
Liczba strza³ów w g³owê 998
Wywo³ane po¿ary 1582
Policja
Iloœæ ³apówek 22
Liczba zdobytych gwiazdek 987
Liczba straconych gwiazdek 733
EfektywnoϾ 51.6%
Razy z³apany 7
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 29
najwiêcej fiko³ków przy skoku 5
Najwiêkszy obrót przy skoku 1737º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1053.90ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:28
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 355.74ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 187.04ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:12
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 13:59
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 16889465.44ft
Dystans pokonany na nogach 1343548.88ft
Dystans pokonany wp³aw 55591.05ft
Dystans pokonany samochodem 8025305.50ft
Dystans pokonany rowerem 670411.63ft
Dystans pokonany motocyklem 3745687.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 235666.30ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 27965.29ft
Dystans pokonany helikopterem 457101.88ft
Dystans pokonany samolotem 2275791.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 52396.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:59
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:54
Czas lotu 4:16
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 33
Kryminaliœci zabici w Vigilante 408
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 82
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 144
Kasa zarobiona w taksówce $5 784,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 340,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $9 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 6
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:23
Dostarczone paczki 59
Pstrykniête zdjêcia 76
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 2:12
NRG-500 Najlepszy czas 2:52
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:27
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:47
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:57
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:55
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:51
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:52
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:24
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:47
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:19
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:22
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:10
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:57
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:37
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:00
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:41
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:52
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:29
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:18
Najlepszy czas w World War Aces 2:15
Najlepszy czas w Barnstorming 7:25
Najlepszy czas w Military Service 9:25
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:04
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:19
Najlepszy czas w Heli Hell 11:25

Get Stats Like These!