About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: [Cap_Quake]
Last Updated: 10/05/05 02:30
Viewed 13142 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 26.74%
Nusikaltëlio reitingas Loc (3984)
Paskutinë Pereita Misija Small Town Bank
Þaidimo laikas 45:21
Þaidime praëjusios dienos 191 dienos
Þaidimas iðsaugotas 314
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 65
Perdaþyti automobiliai 87
Gimnastikos salë aplankyta 18
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
37 ið 57 bandymø
64.91%
Perpurkðti grafitai 99 de 100
99%
Nuotraukos 0 de 50
0%
Surinktos pasagos 0 de 50
0%
Surinktos kriauklës 3 de 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 7
Tolimiausias metimas 64.33m
paskutinis ðokiø rezultatas 3070
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 100%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 48%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 54%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 19
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Asesino Profesional
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Asesino Profesional
Ðratinis ðautuvas Asesino Profesional
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Cutre
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 42
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 70
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 70
Viso nuþudyta gaujø nariø 245
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1570
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Treèia pagal dydá gauja Families de Grove Street
Pinigai
Ginklø biudþetas $141.400,00
Mados biudþetas $2.695,00
Tatuiruoèiø biudþetas $90,00
Kirpyklø biudþetas $2.030,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $140,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $32.820,00
Maisto biudþetas $531,00
Visas apsipirkimo biudþetas $177.866,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.200,00
Nuosavybës biudþetas $395.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $125.160,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.100.375,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $25,00
Apiplëðtø namø skaièius 5
Parduota pavogtø dalykø 5
Vagystëmis uþdirbti pinigai $260,00
Didþiausias vagysèiø grobis $180,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19965 ið 22908
87.15%
Sunaudota sprogmenø (kg) 236
Tavo nuþudyti þmonës 3042
Kitø nuþudyti þmonës 458
Nuþudyti nusikaltëliai 115
Nuþudyti gaujø nariai 1598
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2768
Sunaikinti automobiliai/motociklai 346
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 6
Pridaryta þalos uþ $1.488.894,00
Perðautos padangos 151
Ðûviai á galvà 378
Sukelti gaisrai 80
Policija
policijos kyðiai 15
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 421
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 228
Paisekimas 64.91%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 92.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 443º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 de 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 de 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 141.72m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 1.05m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 70.71m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1558619.37m
Pësèiomis nueita 232413.00m
Plaukte nuplaukta 11146.81m
Automobiliu nuvaþiuota 737910.06m
Dviraèiu nuvaþiuota 59203.78m
Motociklu nuvaþiuota 453219.31m
Laivu nuplaukta 440.42m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 0.00m
Lëktuvu nuskrista 1485.99m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 41293.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 21507.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:52
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 17:14
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 3
Uþgesinti gaisrai 16
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 3
Greitàja iðgelbëti þmonës 9
Taksi uþdirbti pinigai $8.348,00
Nuveþti keleiviai 29
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 3
Pereiti tiro lygiai 9 de 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!