About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: [DRuG]NikT
Last Updated: 07/02/05 11:07
Viewed 19666 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 89.30%
Nusikaltëlio reitingas Hawg (33243)
Paskutinë Pereita Misija Into The Country
Þaidimo laikas 127:00
Þaidime praëjusios dienos 467 dienos
Þaidimas iðsaugotas 401
Apsilankymai ligoninëje 100
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 160
Suvalgyti patiekalai 171
Perdaþyti automobiliai 43
Gimnastikos salë aplankyta 22
Sukèiauta 51
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
130 ið 321 bandymø
40.5%
Perpurkðti grafitai 58 out of 100
58%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 8 out of 50
16%
Surinktos kriauklës 6 out of 50
12%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 65.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3510
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 55%
Seksualumas 28%
Raumenys 0%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 30
Tragiðkø pasimatymø skaièius 6
Prieita iki galo su mergina 15
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 60.00%
Progresas su Michelle 9.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 30.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 98
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 97
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 54
Viso nuþudyta gaujø nariø 144
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 4042
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $2.435.380,00
Mados biudþetas $7.831,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.060,00
Kirpyklø biudþetas $2.610,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $280,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $58.221,00
Maisto biudþetas $1.440,00
Visas apsipirkimo biudþetas $2.499.992,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $35.635.720,00
Loðimuose laimëti pinigai $64.703.572,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $3.360.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
38702 ið 95071
40.71%
Sunaudota sprogmenø (kg) 153
Tavo nuþudyti þmonës 6984
Kitø nuþudyti þmonës 1013
Nuþudyti nusikaltëliai 55
Nuþudyti gaujø nariai 3902
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4783
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1288
Sunaikinti laivai 12
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 695
Pridaryta þalos uþ $6.038.334,00
Perðautos padangos 296
Ðûviai á galvà 1000
Sukelti gaisrai 2066
Policija
policijos kyðiai 15
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 755
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 455
Paisekimas 40.5%
Keliskart suimtas 7
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 206.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 409º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2793.96ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:35
Toliausiai ant priekinio rato 201.87ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 64.48ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:53
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 14615726.07ft
Pësèiomis nueita 1798149.13ft
Plaukte nuplaukta 27522.03ft
Automobiliu nuvaþiuota 6359483.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 214578.53ft
Motociklu nuvaþiuota 1827060.63ft
Laivu nuplaukta 275908.84ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 712338.00ft
Lëktuvu nuskrista 3291389.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 65183.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 44113.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:12
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 13:41
Laikas su raketine kuprine 0:55
Skrydþiø laikas 7:15
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 5
Uþgesinti gaisrai 26
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 4
Greitàja iðgelbëti þmonës 58
Taksi uþdirbti pinigai $110,00
Nuveþti keleiviai 7
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $26.205,00
Sàvadavimo lygis 4
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $3.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 7
Padarytos nuotraukos 16
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 35
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:44
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:46
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:12
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:22
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:11
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 3:05
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 3:04
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:58
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:04
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:22
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:03
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:08
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:55
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:29
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 6:52
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 4:05
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:28
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:32
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 3:01
Geriausias laikas - World War Aces 2:44
Geriausias laikas - Barnstorming 5:59
Geriausias laikas - Military Service 6:46
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:04
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:35
Geriausias laikas - Heli Hell 6:39

Get Stats Like These!