About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: [DRuG]NikT
Last Updated: 07/02/05 11:07
Viewed 19387 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 89.30%
Ranking kryminalny Hawg (33243)
Ostatnia Wykonana Misja Into The Country
Czas grania 127:00
Miniête dni w grze 467 dni
Iloœæ zapisañ gry 401
Liczba odwiedzin w szpitalu 100
Razy utopiony 1
Szczêœcie 160
Liczba zjedzonych posi³ków 171
Przemalowania samochodów 43
Iloœæ odwiedzin na si³owni 22
Iloœc wpisanych kodów 51
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
130 po 321 próbach
40.5%
Zamalowane tagi 58 out of 100
58%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 8 out of 50
16%
Zebrane ostrygi 6 out of 50
12%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 65.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3510
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 55%
Seksapil 28%
Musku³y 0%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 30
Liczba spieprzonych randek 6
Liczba numerków z dziewczynami 15
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 60.00%
Postêp z Michelle 9.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 30.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 98
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 97
Zabici zrekrutowani 54
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 144
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 4042
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $2 435 380,00
Kasa wydana na modê $7 831,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 060,00
Kasa wydana na fryzjera $2 610,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $280,00
Kasa wydana na tuning aut $58 221,00
Kasa wydana na jedzenie $1 440,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $2 499 992,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $35 635 720,00
Kasa wygrana w kasynach $64 703 572,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $3 360 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
38702 z 95071
40.71%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 153
Ludzie zniszczeni przez ciebie 6984
Ludzie zniszczeni przez innych 1013
Zniszczeni kryminaliœci 55
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3902
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4783
Zniszczone pojazdy ziemne 1288
Zniczone ³odzie 12
Zniszczone helikoptery i samoloty 695
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $6 038 334,00
Liczba przebitych kó³ 296
Liczba strza³ów w g³owê 1000
Wywo³ane po¿ary 2066
Policja
Iloœæ ³apówek 15
Liczba zdobytych gwiazdek 755
Liczba straconych gwiazdek 455
EfektywnoϾ 40.5%
Razy z³apany 7
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 206.67ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 409º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2793.96ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:35
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 201.87ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 64.48ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:53
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 14615726.07ft
Dystans pokonany na nogach 1798149.13ft
Dystans pokonany wp³aw 27522.03ft
Dystans pokonany samochodem 6359483.00ft
Dystans pokonany rowerem 214578.53ft
Dystans pokonany motocyklem 1827060.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 275908.84ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 712338.00ft
Dystans pokonany samolotem 3291389.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 65183.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 44113.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:12
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 13:41
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:55
Czas lotu 7:15
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 5
Ugaszone po¿ary 26
Najwy¿szy poziom jako medyk 4
Ludzie uratowani w misji medyka 58
Kasa zarobiona w taksówce $110,00
Podwiezieni pasa¿erowie 7
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $26 205,00
Poziom alfonsa 4
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $3 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 7
Pstrykniête zdjêcia 16
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 35
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:44
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:46
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:12
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:22
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:11
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 3:05
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 3:04
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:58
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:04
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:22
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:03
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:08
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:55
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:29
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 6:52
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 4:05
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:28
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:32
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 3:01
Najlepszy czas w World War Aces 2:44
Najlepszy czas w Barnstorming 5:59
Najlepszy czas w Military Service 6:46
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:04
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:35
Najlepszy czas w Heli Hell 6:39

Get Stats Like These!