About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: [DRuG]Trix
Last Updated: 06/26/05 17:33
Viewed 13098 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 50.27%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6918)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 26:25
Þaidime praëjusios dienos 111 dienos
Þaidimas iðsaugotas 51
Apsilankymai ligoninëje 65
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 19
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 1
Sukèiauta 181
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
91 ið 170 bandymø
53.53%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 51 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 100lbs
Sunkiausi svarmenys 30lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2030
Þaidëjo statistikos
Storumas 62%
Iðtvermë 35%
Pagarba 96%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 14%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 5.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.19%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 33
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 43
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 737
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $359,00
Tatuiruoèiø biudþetas $90,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $250,00
Maisto biudþetas $192,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.441,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $300,00
Nuosavybës biudþetas $166.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11956 ið 26623
44.91%
Sunaudota sprogmenø (kg) 2088
Tavo nuþudyti þmonës 2810
Kitø nuþudyti þmonës 370
Nuþudyti nusikaltëliai 33
Nuþudyti gaujø nariai 718
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 2
Viso teisëtø nuþudymø 2095
Sunaikinti automobiliai/motociklai 811
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 200
Pridaryta þalos uþ $4.506.567,00
Perðautos padangos 135
Ðûviai á galvà 598
Sukelti gaisrai 1860
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 179
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 67
Paisekimas 53.53%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 233.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 655º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 253.27ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 123.05ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 55.62ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:16
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:16
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3166410.4ft
Pësèiomis nueita 303628.84ft
Plaukte nuplaukta 3994.09ft
Automobiliu nuvaþiuota 1404644.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 37595.07ft
Motociklu nuvaþiuota 356597.91ft
Laivu nuplaukta 22893.70ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 51142.70ft
Lëktuvu nuskrista 980530.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 10.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 5373.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:22
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:23
Laikas su raketine kuprine 1:40
Skrydþiø laikas 1:21
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 12
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:27
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!