About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: [DarkNess]
Last Updated: 06/26/05 02:55
Viewed 12540 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 57.22%
Ranking kryminalny Shooter (5579)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 20:27
Miniête dni w grze 94 dni
Iloœæ zapisañ gry 168
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 20
Przemalowania samochodów 9
Iloœæ odwiedzin na si³owni 2
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
97 po 112 próbach
86.61%
Zamalowane tagi 19 out of 100
19%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 40lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 20lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3050
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 5%
Wytrzyma³oœæ 24%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 16%
Musku³y 49%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 16%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 9.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 23
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 41.51%
Utrzymane terytoria 22
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 22
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 60
Zabici zrekrutowani 22
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 30
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 764
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $28 220,00
Kasa wydana na modê $925,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $154,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $29 849,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $220 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11291 z 22318
50.59%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 80
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1831
Ludzie zniszczeni przez innych 282
Zniszczeni kryminaliœci 5
Zniszczeni cz³onkowie gangów 730
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1696
Zniszczone pojazdy ziemne 398
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 99
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 616 531,00
Liczba przebitych kó³ 109
Liczba strza³ów w g³owê 784
Wywo³ane po¿ary 373
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 166
Liczba straconych gwiazdek 115
EfektywnoϾ 86.61%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 283.33ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 376º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 485.76ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 287.06ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2753169.62ft
Dystans pokonany na nogach 394835.81ft
Dystans pokonany wp³aw 4242.74ft
Dystans pokonany samochodem 956987.38ft
Dystans pokonany rowerem 132441.95ft
Dystans pokonany motocyklem 763495.44ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 3901.18ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 83242.60ft
Dystans pokonany samolotem 407879.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 6143.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:54
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 0:41
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 18
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:11
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:01
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!