About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: [SCUMBAGZ]-=MEDAL=-
Last Updated: 08/08/05 21:58
Viewed 13471 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 55.61%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8331)
Paskutinë Pereita Misija Puncture Wounds
Þaidimo laikas 112:41
Þaidime praëjusios dienos 349 dienos
Þaidimas iðsaugotas 278
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 520
Suvalgyti patiekalai 141
Perdaþyti automobiliai 135
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
78 ið 158 bandymø
49.37%
Perpurkðti grafitai 93 out of 100
93%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 26 out of 50
52%
Surinktos kriauklës 26 out of 50
52%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 19
Tolimiausias metimas 116.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6710
Þaidëjo statistikos
Storumas 80%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 63%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 165
Tragiðkø pasimatymø skaièius 15
Prieita iki galo su mergina 129
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 35
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 46
Verbuoti gaujos nariai 41
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 14
Viso nuþudyta gaujø nariø 99
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2858
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $93.100,00
Mados biudþetas $8.739,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.139,00
Kirpyklø biudþetas $2.650,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $60,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $45.225,00
Maisto biudþetas $856,00
Visas apsipirkimo biudþetas $148.059,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $10.600,00
Nuosavybës biudþetas $795.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.916.725,00
Loðimuose laimëti pinigai $885.400,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $120.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $15.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 6
Parduota pavogtø dalykø 6
Vagystëmis uþdirbti pinigai $240,00
Didþiausias vagysèiø grobis $80,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19177 ið 24633
77.85%
Sunaudota sprogmenø (kg) 296
Tavo nuþudyti þmonës 4898
Kitø nuþudyti þmonës 705
Nuþudyti nusikaltëliai 39
Nuþudyti gaujø nariai 2687
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3857
Sunaikinti automobiliai/motociklai 485
Sunaikinti laivai 11
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 97
Pridaryta þalos uþ $1.822.404,00
Perðautos padangos 525
Ðûviai á galvà 1712
Sukelti gaisrai 307
Policija
policijos kyðiai 65
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 506
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 419
Paisekimas 49.37%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 370.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1031º
Rasti unikalûs ðuoliai 34 out of 70
48.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 25 out of 70
35.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 276.89ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:16
Toliausiai ant priekinio rato 237.73ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:27
Toliausiai dviem ratais 29.09ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:18
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:16
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 14444905.93ft
Pësèiomis nueita 788834.75ft
Plaukte nuplaukta 33139.62ft
Automobiliu nuvaþiuota 6951870.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 269839.25ft
Motociklu nuvaþiuota 6027226.50ft
Laivu nuplaukta 245239.06ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 9389.09ft
Sraigtasparniu nuskrista 38.58ft
Lëktuvu nuskrista 2465.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 107350.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 9513.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 14:05
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:51
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:02
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 8
Greitàja iðgelbëti þmonës 51
Taksi uþdirbti pinigai $12.197,00
Nuveþti keleiviai 44
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $15.765,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $18.600,00
Eksportuoti automobiliai 29 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 20
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:40
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:07
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!