About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: [SCUMBAGZ]-=MEDAL=-
Last Updated: 08/08/05 21:58
Viewed 13438 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 55.61%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8331)
Ostatnia Wykonana Misja Puncture Wounds
Czas grania 112:41
Miniête dni w grze 349 dni
Iloœæ zapisañ gry 278
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 520
Liczba zjedzonych posi³ków 141
Przemalowania samochodów 135
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
78 po 158 próbach
49.37%
Zamalowane tagi 93 out of 100
93%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 26 out of 50
52%
Zebrane ostrygi 26 out of 50
52%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 19
Najdalszy skok na rowerze 116.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6710
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 80%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 63%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 165
Liczba spieprzonych randek 15
Liczba numerków z dziewczynami 129
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 35
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 46
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 41
Zabici zrekrutowani 14
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 99
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2858
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $93 100,00
Kasa wydana na modê $8 739,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 139,00
Kasa wydana na fryzjera $2 650,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $60,00
Kasa wydana na tuning aut $45 225,00
Kasa wydana na jedzenie $856,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $148 059,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $10 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $795 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 916 725,00
Kasa wygrana w kasynach $885 400,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $120 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $15 000,00
Iloœc zrabowanych domów 6
Liczba sprzedanych ³upów 6
Kasa zarobiona na w³amaniach $240,00
Najwiêkszy ³up $80,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19177 z 24633
77.85%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 296
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4898
Ludzie zniszczeni przez innych 705
Zniszczeni kryminaliœci 39
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2687
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3857
Zniszczone pojazdy ziemne 485
Zniczone ³odzie 11
Zniszczone helikoptery i samoloty 97
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 822 404,00
Liczba przebitych kó³ 525
Liczba strza³ów w g³owê 1712
Wywo³ane po¿ary 307
Policja
Iloœæ ³apówek 65
Liczba zdobytych gwiazdek 506
Liczba straconych gwiazdek 419
EfektywnoϾ 49.37%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 370.00ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 1031º
Unikalne skoki znalezione 34 out of 70
48.57%
Unikalne skoki wykonane 25 out of 70
35.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 276.89ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 237.73ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:27
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 29.09ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:18
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:16
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 14444905.93ft
Dystans pokonany na nogach 788834.75ft
Dystans pokonany wp³aw 33139.62ft
Dystans pokonany samochodem 6951870.00ft
Dystans pokonany rowerem 269839.25ft
Dystans pokonany motocyklem 6027226.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 245239.06ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 9389.09ft
Dystans pokonany helikopterem 38.58ft
Dystans pokonany samolotem 2465.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 107350.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 9513.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:05
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:51
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:02
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 8
Ludzie uratowani w misji medyka 51
Kasa zarobiona w taksówce $12 197,00
Podwiezieni pasa¿erowie 44
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 6
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $15 765,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $18 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 29 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 20
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:40
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:07
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!