About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: {blitzkrieg}
Last Updated: 07/02/05 00:28
Viewed 12017 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 66.84%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7189)
Paskutinë Pereita Misija Cop Wheels
Þaidimo laikas 55:56
Þaidime praëjusios dienos 163 dienos
Þaidimas iðsaugotas 36
Apsilankymai ligoninëje 27
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 108
Perdaþyti automobiliai 52
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
110 ið 283 bandymø
38.87%
Perpurkðti grafitai 11 out of 100
11%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 860
Þaidëjo statistikos
Storumas 74%
Iðtvermë 88%
Pagarba 42%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 39%
Raumenys 64%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 20.00%
Progresas su Michelle 10.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 14
Verbuoti gaujos nariai 15
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 28
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 205
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $34.660,00
Mados biudþetas $4.159,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.128,00
Kirpyklø biudþetas $1.000,00
Prostituèiø biudþetas $78,00
Striptizo klubø biudþetas $300,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $54.990,00
Maisto biudþetas $992,00
Visas apsipirkimo biudþetas $95.279,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.700,00
Nuosavybës biudþetas $402.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $40.831.276,00
Loðimuose laimëti pinigai $27.783.464,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $17.132.660,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.568.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 10
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.040,00
Didþiausias vagysèiø grobis $720,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5379 ið 9781
54.99%
Sunaudota sprogmenø (kg) 103
Tavo nuþudyti þmonës 1170
Kitø nuþudyti þmonës 477
Nuþudyti nusikaltëliai 15
Nuþudyti gaujø nariai 149
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 834
Sunaikinti automobiliai/motociklai 321
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 111
Pridaryta þalos uþ $1.319.218,00
Perðautos padangos 185
Ðûviai á galvà 336
Sukelti gaisrai 328
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 283
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 189
Paisekimas 38.87%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 286.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 519º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 677.74ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:14
Toliausiai ant priekinio rato 201.69ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 277.03ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:05
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:20
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:14
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6950501.21ft
Pësèiomis nueita 572684.44ft
Plaukte nuplaukta 12468.56ft
Automobiliu nuvaþiuota 3700194.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 218407.06ft
Motociklu nuvaþiuota 1244740.25ft
Laivu nuplaukta 131243.88ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 6548.08ft
Sraigtasparniu nuskrista 283633.00ft
Lëktuvu nuskrista 771101.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 8956.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 523.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:21
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:41
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 1:46
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 3
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 6
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 2
Uþgesinti gaisrai 4
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 4
Greitàja iðgelbëti þmonës 10
Taksi uþdirbti pinigai $8.343,00
Nuveþti keleiviai 30
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $22.360,00
Sàvadavimo lygis 6
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $3.900,00
Eksportuoti automobiliai 10 out of 30
Importuoti automobiliai 4
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 39
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 19
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 6:01
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 1:02
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:00
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:04
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:44
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:19
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 3:51
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 3:29
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 4:44
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:27
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:44
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 4:35
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 3:15
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:13
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 6:19
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 8:11
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 5:32
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:55
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 3:07
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 3:06
Geriausias laikas - World War Aces 3:10
Geriausias laikas - Barnstorming 6:56
Geriausias laikas - Military Service 5:27
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:35
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:23
Geriausias laikas - Heli Hell 7:01

Get Stats Like These!