About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: {blitzkrieg}
Last Updated: 07/02/05 00:28
Viewed 12037 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 66.84%
Ranking kryminalny Shooter (7189)
Ostatnia Wykonana Misja Cop Wheels
Czas grania 55:56
Miniête dni w grze 163 dni
Iloœæ zapisañ gry 36
Liczba odwiedzin w szpitalu 27
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 108
Przemalowania samochodów 52
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
110 po 283 próbach
38.87%
Zamalowane tagi 11 out of 100
11%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 860
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 74%
Wytrzyma³oœæ 88%
Respekt 42%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 39%
Musku³y 64%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 20.00%
Postêp z Michelle 10.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 3
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 14
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 15
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 28
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 205
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $34 660,00
Kasa wydana na modê $4 159,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 128,00
Kasa wydana na fryzjera $1 000,00
Kasa wydana na dziwki $78,00
Kasa wydana na klub striptizerski $300,00
Kasa wydana na tuning aut $54 990,00
Kasa wydana na jedzenie $992,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $95 279,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $402 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $40 831 276,00
Kasa wygrana w kasynach $27 783 464,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $17 132 660,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 568 000,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 10
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 040,00
Najwiêkszy ³up $720,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5379 z 9781
54.99%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 103
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1170
Ludzie zniszczeni przez innych 477
Zniszczeni kryminaliœci 15
Zniszczeni cz³onkowie gangów 149
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 834
Zniszczone pojazdy ziemne 321
Zniczone ³odzie 3
Zniszczone helikoptery i samoloty 111
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 319 218,00
Liczba przebitych kó³ 185
Liczba strza³ów w g³owê 336
Wywo³ane po¿ary 328
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 283
Liczba straconych gwiazdek 189
EfektywnoϾ 38.87%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 286.67ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 519º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 677.74ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:14
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 201.69ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 277.03ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:05
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:20
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:14
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6950501.21ft
Dystans pokonany na nogach 572684.44ft
Dystans pokonany wp³aw 12468.56ft
Dystans pokonany samochodem 3700194.50ft
Dystans pokonany rowerem 218407.06ft
Dystans pokonany motocyklem 1244740.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 131243.88ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 6548.08ft
Dystans pokonany helikopterem 283633.00ft
Dystans pokonany samolotem 771101.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 8956.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 523.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:21
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:41
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 1:46
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 3
Kryminaliœci zabici w Vigilante 6
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 2
Ugaszone po¿ary 4
Najwy¿szy poziom jako medyk 4
Ludzie uratowani w misji medyka 10
Kasa zarobiona w taksówce $8 343,00
Podwiezieni pasa¿erowie 30
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $22 360,00
Poziom alfonsa 6
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $3 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 10 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 4
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 39
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 19
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 6:01
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:02
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:00
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:04
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:44
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:19
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 3:51
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 3:29
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:44
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:27
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:44
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 4:35
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 3:15
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:13
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 6:19
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 8:11
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 5:32
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:55
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 3:07
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 3:06
Najlepszy czas w World War Aces 3:10
Najlepszy czas w Barnstorming 6:56
Najlepszy czas w Military Service 5:27
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:35
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:23
Najlepszy czas w Heli Hell 7:01

Get Stats Like These!