About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: |SoCrAm|
Last Updated: 07/08/05 22:10
Viewed 11928 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 84.87%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7769)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 45:17
Þaidime praëjusios dienos 157 dienos
Þaidimas iðsaugotas 101
Apsilankymai ligoninëje 32
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 3
Perdaþyti automobiliai 36
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
104 ið 171 bandymø
60.82%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 6.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 47%
Raumenys 50%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 85%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 65%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 35.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 8.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 61
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 96.23%
Priklausanèios teritorijos 51
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 52
Verbuoti gaujos nariai 19
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 55
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2139
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $195.280,00
Mados biudþetas $36.649,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.415,00
Kirpyklø biudþetas $950,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $255.410,00
Maisto biudþetas $6,00
Visas apsipirkimo biudþetas $472.360,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $801,00
Loðimuose laimëti pinigai $201,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $600,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
20964 ið 31087
67.44%
Sunaudota sprogmenø (kg) 176
Tavo nuþudyti þmonës 3841
Kitø nuþudyti þmonës 439
Nuþudyti nusikaltëliai 75
Nuþudyti gaujø nariai 2093
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3161
Sunaikinti automobiliai/motociklai 595
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 210
Pridaryta þalos uþ $2.590.094,00
Perðautos padangos 168
Ðûviai á galvà 823
Sukelti gaisrai 645
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 356
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 221
Paisekimas 60.82%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 450.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1076º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3248.44ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:48
Toliausiai ant priekinio rato 258.73ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 10:18
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 10:18
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6046015.56ft
Pësèiomis nueita 615316.25ft
Plaukte nuplaukta 22088.32ft
Automobiliu nuvaþiuota 2697387.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 109113.29ft
Motociklu nuvaþiuota 1373776.13ft
Laivu nuplaukta 51861.15ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 453.07ft
Sraigtasparniu nuskrista 78357.88ft
Lëktuvu nuskrista 1016295.06ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 49573.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 31793.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 11:49
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:38
Laikas su raketine kuprine 0:46
Skrydþiø laikas 1:34
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 28
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:15
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:50
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:59
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!