About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: |SoCrAm|
Last Updated: 07/08/05 22:10
Viewed 11927 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 84.87%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7769)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 45:17
Miniête dni w grze 157 dni
Iloœæ zapisañ gry 101
Liczba odwiedzin w szpitalu 32
Razy utopiony 1
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 3
Przemalowania samochodów 36
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
104 po 171 próbach
60.82%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 6.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 47%
Musku³y 50%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 85%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 65%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 35.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 8.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 61
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 96.23%
Utrzymane terytoria 51
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 52
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 19
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 55
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2139
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $195 280,00
Kasa wydana na modê $36 649,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 415,00
Kasa wydana na fryzjera $950,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $255 410,00
Kasa wydana na jedzenie $6,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $472 360,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $801,00
Kasa wygrana w kasynach $201,00
Kasa przegrana w kasynach $600,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
20964 z 31087
67.44%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 176
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3841
Ludzie zniszczeni przez innych 439
Zniszczeni kryminaliœci 75
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2093
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3161
Zniszczone pojazdy ziemne 595
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 210
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 590 094,00
Liczba przebitych kó³ 168
Liczba strza³ów w g³owê 823
Wywo³ane po¿ary 645
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 356
Liczba straconych gwiazdek 221
EfektywnoϾ 60.82%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 450.00ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1076º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3248.44ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:48
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 258.73ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 10:18
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 10:18
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6046015.56ft
Dystans pokonany na nogach 615316.25ft
Dystans pokonany wp³aw 22088.32ft
Dystans pokonany samochodem 2697387.75ft
Dystans pokonany rowerem 109113.29ft
Dystans pokonany motocyklem 1373776.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 51861.15ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 453.07ft
Dystans pokonany helikopterem 78357.88ft
Dystans pokonany samolotem 1016295.06ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 49573.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 31793.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 11:49
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:38
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:46
Czas lotu 1:34
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 28
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:15
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:50
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:59
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!