About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: -=S][DEW][NDER=-
Last Updated: 07/09/05 14:01
Viewed 14435 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Ghetto Star (50147)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 95:46
Þaidime praëjusios dienos 424 dienos
Þaidimas iðsaugotas 608
Apsilankymai ligoninëje 62
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 156
Perdaþyti automobiliai 85
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 255 bandymø
56.47%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 90.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4160
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 43%
Raumenys 70%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 77
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 31
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 96.00%
Progresas su Barbara 88.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 94.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 60
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 116
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 29
Viso nuþudyta gaujø nariø 82
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2065
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $451.440,00
Mados biudþetas $111.260,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.427,00
Kirpyklø biudþetas $2.110,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $280,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $253.461,00
Maisto biudþetas $1.366,00
Visas apsipirkimo biudþetas $795.064,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $496.777.504,00
Loðimuose laimëti pinigai $392.007.232,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $104.770.272,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $5.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 6
Parduota pavogtø dalykø 46
Vagystëmis uþdirbti pinigai $15.400,00
Didþiausias vagysèiø grobis $8.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
237664 ið 253473
93.76%
Sunaudota sprogmenø (kg) 539
Tavo nuþudyti þmonës 5945
Kitø nuþudyti þmonës 884
Nuþudyti nusikaltëliai 692
Nuþudyti gaujø nariai 2030
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3947
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1548
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 335
Pridaryta þalos uþ $8.847.544,00
Perðautos padangos 321
Ðûviai á galvà 2394
Sukelti gaisrai 2001
Policija
policijos kyðiai 13
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 968
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 464
Paisekimas 56.47%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 26
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1161º
Rasti unikalûs ðuoliai 15 out of 70
21.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 964.11ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 252.28ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 636830528.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 8:22
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 8:22
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12217686.18ft
Pësèiomis nueita 1382466.38ft
Plaukte nuplaukta 46674.72ft
Automobiliu nuvaþiuota 5306845.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 269268.78ft
Motociklu nuvaþiuota 2011529.75ft
Laivu nuplaukta 138023.84ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 796284.50ft
Lëktuvu nuskrista 2043099.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 177783.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 45710.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 25:39
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 13:54
Laikas su raketine kuprine 1:51
Skrydþiø laikas 4:41
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 61
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 678
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $7.189,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $28.265,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.600,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 9
Karjere uþtruktas laikas 19:17
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 290
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 2:26
NRG-500 geriausias laikas 2:27
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:30
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:44
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:25
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:50
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:44
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:43
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:32
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:21
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:50
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:01
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:46
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:29
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:06
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 3:33
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 7:16
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 7:07
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:06
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:06
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:08
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:09
Geriausias laikas - World War Aces 2:27
Geriausias laikas - Barnstorming 4:55
Geriausias laikas - Military Service 5:04
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:41
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 2:59
Geriausias laikas - Heli Hell 5:19

Get Stats Like These!