About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: -rp0-
Last Updated: 08/02/05 17:43
Viewed 14604 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 89.84%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7790)
Paskutinë Pereita Misija Barnstorming
Þaidimo laikas 55:17
Þaidime praëjusios dienos 229 dienos
Þaidimas iðsaugotas 328
Apsilankymai ligoninëje 13
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 140
Suvalgyti patiekalai 44
Perdaþyti automobiliai 24
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
131 ið 235 bandymø
55.74%
Perpurkðti grafitai 30 out of 100
30%
Nuotraukos 2 out of 50
4%
Surinktos pasagos 7 out of 50
14%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 40lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5100
Þaidëjo statistikos
Storumas 20%
Iðtvermë 72%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 12%
Raumenys 95%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 4%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 11
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 95.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 10.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 45.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 25
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 43.40%
Priklausanèios teritorijos 23
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 23
Verbuoti gaujos nariai 35
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 26
Viso nuþudyta gaujø nariø 40
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 865
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $5.300,00
Mados biudþetas $16.895,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $50,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $15.630,00
Maisto biudþetas $319,00
Visas apsipirkimo biudþetas $36.894,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $40.585,00
Loðimuose laimëti pinigai $12.783,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $27.802,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $10.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14070 ið 21923
64.18%
Sunaudota sprogmenø (kg) 152
Tavo nuþudyti þmonës 2866
Kitø nuþudyti þmonës 619
Nuþudyti nusikaltëliai 11
Nuþudyti gaujø nariai 774
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 21
Viso teisëtø nuþudymø 2219
Sunaikinti automobiliai/motociklai 737
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 123
Pridaryta þalos uþ $2.487.804,00
Perðautos padangos 229
Ðûviai á galvà 767
Sukelti gaisrai 356
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 563
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 279
Paisekimas 55.74%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 843º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 177.78ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:03
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:40
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9104287.46ft
Pësèiomis nueita 563572.25ft
Plaukte nuplaukta 27661.55ft
Automobiliu nuvaþiuota 5783247.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 88653.29ft
Motociklu nuvaþiuota 1160147.63ft
Laivu nuplaukta 225299.38ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 4632.81ft
Sraigtasparniu nuskrista 178620.00ft
Lëktuvu nuskrista 1064126.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 8326.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:22
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:07
Skrydþiø laikas 2:02
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 93
Taksi uþdirbti pinigai $17.444,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 15
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $59.135,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.900,00
Eksportuoti automobiliai 28 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 20:22
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 11
Pereiti tiro lygiai 10 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:13
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 10
Geriausias laikas - dirt track 6:16
Geriausias rato laikas - dirt track 0:56
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:24
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:46
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:45
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:25
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:03
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:37
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:19
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:41
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:52
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:16
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:11
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:20
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:22
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:12
Geriausias laikas - World War Aces 3:25
Geriausias laikas - Barnstorming 6:51
Geriausias laikas - Military Service 9:26
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:35
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:26
Geriausias laikas - Heli Hell 9:53

Get Stats Like These!