About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: -rp0-
Last Updated: 08/02/05 17:43
Viewed 14587 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 89.84%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7790)
Ostatnia Wykonana Misja Barnstorming
Czas grania 55:17
Miniête dni w grze 229 dni
Iloœæ zapisañ gry 328
Liczba odwiedzin w szpitalu 13
Razy utopiony 0
Szczêœcie 140
Liczba zjedzonych posi³ków 44
Przemalowania samochodów 24
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
131 po 235 próbach
55.74%
Zamalowane tagi 30 out of 100
30%
Zrobione zdjêcia 2 out of 50
4%
Zebrane podkowy 7 out of 50
14%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 40lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5100
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 20%
Wytrzyma³oœæ 72%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 12%
Musku³y 95%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 35%
Hazard 4%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 15
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 11
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 95.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 10.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 45.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 25
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 43.40%
Utrzymane terytoria 23
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 23
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 35
Zabici zrekrutowani 26
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 40
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 865
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $5 300,00
Kasa wydana na modê $16 895,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $50,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $15 630,00
Kasa wydana na jedzenie $319,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $36 894,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $40 585,00
Kasa wygrana w kasynach $12 783,00
Kasa przegrana w kasynach $27 802,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $10 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14070 z 21923
64.18%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 152
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2866
Ludzie zniszczeni przez innych 619
Zniszczeni kryminaliœci 11
Zniszczeni cz³onkowie gangów 774
Zabicia od ostatniego zapisania gry 21
Zanotowane zabójstwa 2219
Zniszczone pojazdy ziemne 737
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 123
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 487 804,00
Liczba przebitych kó³ 229
Liczba strza³ów w g³owê 767
Wywo³ane po¿ary 356
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 563
Liczba straconych gwiazdek 279
EfektywnoϾ 55.74%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 843º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 177.78ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:03
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:40
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9104287.46ft
Dystans pokonany na nogach 563572.25ft
Dystans pokonany wp³aw 27661.55ft
Dystans pokonany samochodem 5783247.00ft
Dystans pokonany rowerem 88653.29ft
Dystans pokonany motocyklem 1160147.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 225299.38ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 4632.81ft
Dystans pokonany helikopterem 178620.00ft
Dystans pokonany samolotem 1064126.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 8326.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:22
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:07
Czas lotu 2:02
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 93
Kasa zarobiona w taksówce $17 444,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 15
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $59 135,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $9 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 28 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:22
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 11
Wykonane poziomy na strzelnicy 10 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:13
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 10
Najlepszy czas w dirt track 6:16
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:56
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:24
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:46
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:45
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:25
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:03
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:37
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:19
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:52
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:16
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:11
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:20
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:22
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:12
Najlepszy czas w World War Aces 3:25
Najlepszy czas w Barnstorming 6:51
Najlepszy czas w Military Service 9:26
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:35
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:26
Najlepszy czas w Heli Hell 9:53

Get Stats Like These!