About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 1
Last Updated: 06/25/05 10:28
Viewed 15145 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 65.78%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7319)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 38:08
Þaidime praëjusios dienos 156 dienos
Þaidimas iðsaugotas 205
Apsilankymai ligoninëje 15
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 40
Perdaþyti automobiliai 13
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
106 ið 166 bandymø
63.86%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 40lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4200
Þaidëjo statistikos
Storumas 17%
Iðtvermë 63%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 15%
Raumenys 86%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 84%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 29
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 87.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 28.00%
Progresas su Millie 42.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 43
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 34
Verbuoti gaujos nariai 66
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 29
Viso nuþudyta gaujø nariø 65
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1501
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $400,00
Mados biudþetas $350,00
Tatuiruoèiø biudþetas $70,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $200,00
Maisto biudþetas $295,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.915,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $432.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9702 ið 18702
51.88%
Sunaudota sprogmenø (kg) 65
Tavo nuþudyti þmonës 2753
Kitø nuþudyti þmonës 488
Nuþudyti nusikaltëliai 7
Nuþudyti gaujø nariai 1407
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 1
Viso teisëtø nuþudymø 2259
Sunaikinti automobiliai/motociklai 427
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 123
Pridaryta þalos uþ $1.659.159,00
Perðautos padangos 165
Ðûviai á galvà 1598
Sukelti gaisrai 539
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 253
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 168
Paisekimas 63.86%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 180.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 264º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 236.18ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 81.68ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4932805.98ft
Pësèiomis nueita 548511.75ft
Plaukte nuplaukta 3245.94ft
Automobiliu nuvaþiuota 2507139.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 33472.48ft
Motociklu nuvaþiuota 1257822.88ft
Laivu nuplaukta 35082.70ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 36525.50ft
Lëktuvu nuskrista 490759.06ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 20246.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:14
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 0:53
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 79
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 90
Taksi uþdirbti pinigai $6.782,00
Nuveþti keleiviai 31
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $11.405,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 7
Padarytos nuotraukos 15
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:25
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:17
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!