About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 10penny
Last Updated: 06/07/06 08:11
Viewed 14359 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas High Roller (301457)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 225:12
Þaidime praëjusios dienos 821 dienos
Þaidimas iðsaugotas 1006
Apsilankymai ligoninëje 16
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 219
Perdaþyti automobiliai 172
Gimnastikos salë aplankyta 18
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 313 bandymø
46.65%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 111.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4620
Þaidëjo statistikos
Storumas 21%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 40%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 42
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 29
Aplankytos prostitutës 29
Progresas su Denise 68.00%
Progresas su Michelle 27.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 60.00%
Progresas su Millie 34.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 99
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 57
Verbuoti gaujos nariai 28
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 17
Viso nuþudyta gaujø nariø 166
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3303
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $535.540,00
Mados biudþetas $105.233,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.092,00
Kirpyklø biudþetas $1.780,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $28.535,00
Maisto biudþetas $1.974,00
Visas apsipirkimo biudþetas $674.404,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $13.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $18.030.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $14.115.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $3.915.000,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $400.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 19
Parduota pavogtø dalykø 54
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.480,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
531597 ið 747334
71.13%
Sunaudota sprogmenø (kg) 25245
Tavo nuþudyti þmonës 35347
Kitø nuþudyti þmonës 1943
Nuþudyti nusikaltëliai 1161
Nuþudyti gaujø nariai 3274
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 34415
Sunaikinti automobiliai/motociklai 21402
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 8760
Pridaryta þalos uþ $192.644.947,00
Perðautos padangos 1886
Ðûviai á galvà 3316
Sukelti gaisrai 49258
Policija
policijos kyðiai 26
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1395
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1208
Paisekimas 46.65%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6263.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 20
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 805º
Rasti unikalûs ðuoliai 64 out of 70
91.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 58 out of 70
82.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1107.98ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:12
Toliausiai ant priekinio rato 106.58ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:46
Toliausiai dviem ratais 160.94ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 46:35
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 52:26
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 17444087.62ft
Pësèiomis nueita 2077022.00ft
Plaukte nuplaukta 22049.07ft
Automobiliu nuvaþiuota 7821300.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 456661.44ft
Motociklu nuvaþiuota 4412936.50ft
Laivu nuplaukta 302040.19ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 396.27ft
Sraigtasparniu nuskrista 612464.19ft
Lëktuvu nuskrista 1616684.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 91243.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 31290.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 11:52
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:52
Laikas su raketine kuprine 6:01
Skrydþiø laikas 4:15
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 21
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 388
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 110
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 133
Taksi uþdirbti pinigai $14.679,00
Nuveþti keleiviai 51
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.875,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 14
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $30.900,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 23:56
Pristatyti siuntiniai 72
Padarytos nuotraukos 123
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 4:40
NRG-500 geriausias laikas 8:29
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:13
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:22
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 6:02
Geriausias rato laikas - dirt track 0:57
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:54
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:00
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:52
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:23
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:54
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:19
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:25
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:04
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:45
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:28
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:25
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:43
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:23
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:21
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:36
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:18
Geriausias laikas - World War Aces 5:50
Geriausias laikas - Barnstorming 6:27
Geriausias laikas - Military Service 16:17
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 9:41
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 9:16
Geriausias laikas - Heli Hell 17:46

Get Stats Like These!