About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 123
Last Updated: 06/24/05 03:16
Viewed 14947 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10557)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 41:48
Þaidime praëjusios dienos 151 dienos
Þaidimas iðsaugotas 173
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 39
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 189 bandymø
76.19%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4780
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 44%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 59
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 54
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 57
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 9
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 72
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2022
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $192.840,00
Mados biudþetas $114.100,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $23.650,00
Maisto biudþetas $353,00
Visas apsipirkimo biudþetas $330.943,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $36.000.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $14.000.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $22.000.000,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
39339 ið 61703
63.76%
Sunaudota sprogmenø (kg) 275
Tavo nuþudyti þmonës 3878
Kitø nuþudyti þmonës 274
Nuþudyti nusikaltëliai 111
Nuþudyti gaujø nariai 2037
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3571
Sunaikinti automobiliai/motociklai 751
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 140
Pridaryta þalos uþ $4.411.167,00
Perðautos padangos 144
Ðûviai á galvà 714
Sukelti gaisrai 891
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 8231
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 75
Paisekimas 76.19%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 14930.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 462
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 15
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 10554º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1604.75ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:22
Toliausiai ant priekinio rato 194.71ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 224.06ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:01
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:01
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6190443.63ft
Pësèiomis nueita 402448.09ft
Plaukte nuplaukta 10559.31ft
Automobiliu nuvaþiuota 2640326.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 362381.59ft
Motociklu nuvaþiuota 1693088.50ft
Laivu nuplaukta 19895.57ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 370406.63ft
Lëktuvu nuskrista 635947.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 55390.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:03
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:48
Skrydþiø laikas 1:41
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.691,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.400,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:14
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 60
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 61
BMX geriausias laikas 1:44
NRG-500 geriausias laikas 3:58
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:19
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:35
Geriausias rato laikas - dirt track 0:51
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:15
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:50
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:45
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:42
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:42
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:11
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:19
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:57
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:44
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:45
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:28
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:12
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:33
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:05
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:53
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:06
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:06
Geriausias laikas - World War Aces 2:18
Geriausias laikas - Barnstorming 5:19
Geriausias laikas - Military Service 5:40
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 2:39
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 2:39
Geriausias laikas - Heli Hell 4:13

Get Stats Like These!