About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 1337
Last Updated: 06/24/05 08:54
Viewed 15074 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas l33t n1gg4 w1th 4 gun (3293282)
Paskutinë Pereita Misija You Got Pwned
Þaidimo laikas 30:11
Þaidime praëjusios dienos 145 dienos
Þaidimas iðsaugotas 272
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 100
Suvalgyti patiekalai 12310
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
72 ið 72 bandymø
100%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 25 out of 50
50%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 54.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6170
Þaidëjo statistikos
Storumas 33%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 100%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 8774
Pasimatymø skaièius 8774
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8774
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 8774
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Pwn'r
Pistoletas su duslintuvu Pwn'r
Desert Eagle Pwn'r
Ðratinis ðautuvas Pwn'r
Nupjautavamzdis Pwn'r
Kovinis ðautuvas Pwn'r
Maðininis pistoletas Pwn'r
SMG Pwn'r
AK47 Pwn'r
M4 Pwn'r
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 19
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 12
Viso nuþudyta gaujø nariø 95
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 154
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $6.200,00
Mados biudþetas $12.499,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.500,00
Kirpyklø biudþetas $1.100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.060,00
Maisto biudþetas $1.068,00
Visas apsipirkimo biudþetas $28.827,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $645.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.177.995,00
Loðimuose laimëti pinigai $14.045.325,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $13.048.560,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 12
Parduota pavogtø dalykø 28
Vagystëmis uþdirbti pinigai $15.680,00
Didþiausias vagysèiø grobis $15.680,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13793 ið 14658
94.1%
Sunaudota sprogmenø (kg) 81
Tavo nuþudyti þmonës 1348
Kitø nuþudyti þmonës 234
Nuþudyti nusikaltëliai 17
Nuþudyti gaujø nariai 182
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1151
Sunaikinti automobiliai/motociklai 328
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 5
Pridaryta þalos uþ $1.549.031,00
Perðautos padangos 120
Ðûviai á galvà 380
Sukelti gaisrai 276
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 279
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 127
Paisekimas 100%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 403.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 20
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 361º
Rasti unikalûs ðuoliai 37 out of 70
52.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 37 out of 70
52.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 458.64ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 68.05ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 263760480.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3718847.36ft
Pësèiomis nueita 436683.59ft
Plaukte nuplaukta 8551.73ft
Automobiliu nuvaþiuota 2049939.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 222547.59ft
Motociklu nuvaþiuota 830805.38ft
Laivu nuplaukta 12522.66ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 157796.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 22:32
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.588,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 4
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $7.470,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.500,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 9
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 2:00
NRG-500 geriausias laikas 2:06
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:26
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:16
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!