About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 1337
Last Updated: 06/24/05 08:54
Viewed 15075 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny l33t n1gg4 w1th 4 gun (3293282)
Ostatnia Wykonana Misja You Got Pwned
Czas grania 30:11
Miniête dni w grze 145 dni
Iloœæ zapisañ gry 272
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 12310
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
72 po 72 próbach
100%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 25 out of 50
50%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 54.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6170
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 33%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 100%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 8774
Liczba zaliczonych dziewczyn 8774
Liczba udanych randek 8774
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 8774
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Pwn'r
Pistolet z t³umikiem Pwn'r
Desert Eagle Pwn'r
Shotgun Pwn'r
Sawn-off shotgun Pwn'r
Combat shotgun Pwn'r
Pistolet maszynowy Pwn'r
SMG Pwn'r
AK47 Pwn'r
M4 Pwn'r
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 19
Zabici zrekrutowani 12
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 95
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 154
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $6 200,00
Kasa wydana na modê $12 499,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 500,00
Kasa wydana na fryzjera $1 100,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $7 060,00
Kasa wydana na jedzenie $1 068,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $28 827,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $645 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 177 995,00
Kasa wygrana w kasynach $14 045 325,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $13 048 560,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 12
Liczba sprzedanych ³upów 28
Kasa zarobiona na w³amaniach $15 680,00
Najwiêkszy ³up $15 680,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13793 z 14658
94.1%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 81
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1348
Ludzie zniszczeni przez innych 234
Zniszczeni kryminaliœci 17
Zniszczeni cz³onkowie gangów 182
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1151
Zniszczone pojazdy ziemne 328
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 5
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 549 031,00
Liczba przebitych kó³ 120
Liczba strza³ów w g³owê 380
Wywo³ane po¿ary 276
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 279
Liczba straconych gwiazdek 127
EfektywnoϾ 100%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 403.33ft
Najwy¿szy skok 20
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 361º
Unikalne skoki znalezione 37 out of 70
52.86%
Unikalne skoki wykonane 37 out of 70
52.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 458.64ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 68.05ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 263760480.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3718847.36ft
Dystans pokonany na nogach 436683.59ft
Dystans pokonany wp³aw 8551.73ft
Dystans pokonany samochodem 2049939.75ft
Dystans pokonany rowerem 222547.59ft
Dystans pokonany motocyklem 830805.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 12522.66ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 157796.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 22:32
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 588,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 4
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $7 470,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $10 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 9
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 2:00
NRG-500 Najlepszy czas 2:06
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:26
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:16
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!