About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 14_Henry
Last Updated: 07/21/05 14:33
Viewed 14526 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 74.33%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (13991)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 37:20
Þaidime praëjusios dienos 142 dienos
Þaidimas iðsaugotas 172
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 18
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
106 ið 146 bandymø
72.6%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 6.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2560
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 100%
Pagarba 98%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 12%
Raumenys 58%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 67%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 7.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 113
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 37
Viso nuþudyta gaujø nariø 139
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 676
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $222.640,00
Mados biudþetas $343,00
Tatuiruoèiø biudþetas $825,00
Kirpyklø biudþetas $400,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $220,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $27.980,00
Maisto biudþetas $115,00
Visas apsipirkimo biudþetas $250.853,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $954.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $14.281.475,00
Loðimuose laimëti pinigai $38.593.728,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $17.616.730,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11411 ið 19021
59.99%
Sunaudota sprogmenø (kg) 107
Tavo nuþudyti þmonës 2176
Kitø nuþudyti þmonës 464
Nuþudyti nusikaltëliai 27
Nuþudyti gaujø nariai 688
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1858
Sunaikinti automobiliai/motociklai 685
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 107
Pridaryta þalos uþ $2.019.626,00
Perðautos padangos 173
Ðûviai á galvà 698
Sukelti gaisrai 344
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 343
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 212
Paisekimas 72.6%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 230.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 195º
Rasti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2446.66ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:22
Toliausiai ant priekinio rato 165.46ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 103.33ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4730428.64ft
Pësèiomis nueita 408550.81ft
Plaukte nuplaukta 12636.96ft
Automobiliu nuvaþiuota 2407751.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 54277.62ft
Motociklu nuvaþiuota 915186.13ft
Laivu nuplaukta 82994.39ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 106417.60ft
Lëktuvu nuskrista 676713.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 8666.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 57233.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:49
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 16:05
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 1:07
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 152
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 16
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:26
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:11
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:09
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!