About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 14_Henry
Last Updated: 07/21/05 14:33
Viewed 14512 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 74.33%
Ranking kryminalny Hoo-rider (13991)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 37:20
Miniête dni w grze 142 dni
Iloœæ zapisañ gry 172
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 18
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
106 po 146 próbach
72.6%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 6.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2560
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 98%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 12%
Musku³y 58%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 67%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 7.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 20
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 113
Zabici zrekrutowani 37
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 139
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 676
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $222 640,00
Kasa wydana na modê $343,00
Kasa wydana na tatua¿e $825,00
Kasa wydana na fryzjera $400,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $220,00
Kasa wydana na tuning aut $27 980,00
Kasa wydana na jedzenie $115,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $250 853,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $954 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $14 281 475,00
Kasa wygrana w kasynach $38 593 728,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $17 616 730,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11411 z 19021
59.99%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 107
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2176
Ludzie zniszczeni przez innych 464
Zniszczeni kryminaliœci 27
Zniszczeni cz³onkowie gangów 688
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1858
Zniszczone pojazdy ziemne 685
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 107
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 019 626,00
Liczba przebitych kó³ 173
Liczba strza³ów w g³owê 698
Wywo³ane po¿ary 344
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 343
Liczba straconych gwiazdek 212
EfektywnoϾ 72.6%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 230.00ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 195º
Unikalne skoki znalezione 1 out of 70
1.43%
Unikalne skoki wykonane 0 out of 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2446.66ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:22
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 165.46ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 103.33ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4730428.64ft
Dystans pokonany na nogach 408550.81ft
Dystans pokonany wp³aw 12636.96ft
Dystans pokonany samochodem 2407751.50ft
Dystans pokonany rowerem 54277.62ft
Dystans pokonany motocyklem 915186.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 82994.39ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 106417.60ft
Dystans pokonany samolotem 676713.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 8666.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 57233.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:49
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 16:05
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 1:07
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 152
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 16
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:11
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:09
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!