About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 1LL-One
Last Updated: 08/28/05 04:29
Viewed 14471 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 60.96%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6579)
Paskutinë Pereita Misija Go-go Karting
Þaidimo laikas 34:07
Þaidime praëjusios dienos 116 dienos
Þaidimas iðsaugotas 123
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 160
Suvalgyti patiekalai 21
Perdaþyti automobiliai 37
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
110 ið 141 bandymø
78.01%
Perpurkðti grafitai 26 out of 100
26%
Nuotraukos 3 out of 50
6%
Surinktos pasagos 8 out of 50
16%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4710
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 60%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 33%
Raumenys 52%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 50%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 26.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 42.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 22
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 40.74%
Priklausanèios teritorijos 22
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 22
Verbuoti gaujos nariai 9
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 17
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 847
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $240.180,00
Mados biudþetas $20.597,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.322,00
Kirpyklø biudþetas $900,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $6.790,00
Maisto biudþetas $109,00
Visas apsipirkimo biudþetas $270.148,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.900,00
Nuosavybës biudþetas $160.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14934 ið 21776
68.58%
Sunaudota sprogmenø (kg) 84
Tavo nuþudyti þmonës 2433
Kitø nuþudyti þmonës 369
Nuþudyti nusikaltëliai 215
Nuþudyti gaujø nariai 793
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1981
Sunaikinti automobiliai/motociklai 636
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $2.155.863,00
Perðautos padangos 176
Ðûviai á galvà 828
Sukelti gaisrai 320
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 206
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 158
Paisekimas 78.01%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 340.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1022º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.05ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 125.41ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 47.88ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4229520.17ft
Pësèiomis nueita 539401.06ft
Plaukte nuplaukta 6285.04ft
Automobiliu nuvaþiuota 1882586.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 64516.66ft
Motociklu nuvaþiuota 1296473.88ft
Laivu nuplaukta 20201.42ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 51494.97ft
Lëktuvu nuskrista 335163.59ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 20086.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 13310.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:04
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:52
Laikas su raketine kuprine 0:20
Skrydþiø laikas 0:31
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 172
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 23
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:00
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:14
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:00
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:34
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:19
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:23
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:03
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!