About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 3DH
Last Updated: 07/29/05 11:59
Viewed 14929 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas OG (208991)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 97:58
Þaidime praëjusios dienos 382 dienos
Þaidimas iðsaugotas 547
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 74
Perdaþyti automobiliai 55
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 211 bandymø
68.72%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5590
Þaidëjo statistikos
Storumas 8%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 99%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 65
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 49
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 92
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 96.43%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 9
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 25
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1906
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $2.100,00
Mados biudþetas $112.568,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.701,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $6.570,00
Maisto biudþetas $701,00
Visas apsipirkimo biudþetas $123.090,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $92.549.952,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.039.772.864,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $119.999.936,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 24
Parduota pavogtø dalykø 52
Vagystëmis uþdirbti pinigai $18.360,00
Didþiausias vagysèiø grobis $11.520,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
25122 ið 25122
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 107
Tavo nuþudyti þmonës 4400
Kitø nuþudyti þmonës 577
Nuþudyti nusikaltëliai 132
Nuþudyti gaujø nariai 1808
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3077
Sunaikinti automobiliai/motociklai 849
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 131
Pridaryta þalos uþ $3.379.386,00
Perðautos padangos 1613
Ðûviai á galvà 1846
Sukelti gaisrai 478
Policija
policijos kyðiai 20
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 488
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 332
Paisekimas 68.72%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6246.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 31
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 817º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 7055.31ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 3:38
Toliausiai ant priekinio rato 189.32ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 3:04
Toliausiai dviem ratais 217.70ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:49
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:49
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 15586089.8ft
Pësèiomis nueita 941405.06ft
Plaukte nuplaukta 57387.53ft
Automobiliu nuvaþiuota 8021351.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 338150.19ft
Motociklu nuvaþiuota 2509868.75ft
Laivu nuplaukta 103844.77ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 1193825.25ft
Lëktuvu nuskrista 2334736.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 85520.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:54
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 5:09
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 89
Taksi uþdirbti pinigai $15.603,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.650,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:40
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 107
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 3:02
NRG-500 geriausias laikas 2:25
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:33
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:45
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:01
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:47
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:37
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:23
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:37
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:32
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:00
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:51
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:23
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:13
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:58
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:57
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:17
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:26
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:11
Geriausias laikas - World War Aces 3:31
Geriausias laikas - Barnstorming 6:26
Geriausias laikas - Military Service 13:34
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:32
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:57
Geriausias laikas - Heli Hell 6:30

Get Stats Like These!