About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 3DH
Last Updated: 07/29/05 11:59
Viewed 14930 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny OG (208991)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 97:58
Miniête dni w grze 382 dni
Iloœæ zapisañ gry 547
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 74
Przemalowania samochodów 55
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 211 próbach
68.72%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5590
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 8%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 99%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 65
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 49
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 92
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 96.43%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 9
Zabici zrekrutowani 3
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 25
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1906
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $2 100,00
Kasa wydana na modê $112 568,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 701,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $6 570,00
Kasa wydana na jedzenie $701,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $123 090,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $92 549 952,00
Kasa wygrana w kasynach $1 039 772 864,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $119 999 936,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 24
Liczba sprzedanych ³upów 52
Kasa zarobiona na w³amaniach $18 360,00
Najwiêkszy ³up $11 520,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
25122 z 25122
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 107
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4400
Ludzie zniszczeni przez innych 577
Zniszczeni kryminaliœci 132
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1808
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3077
Zniszczone pojazdy ziemne 849
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 131
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 379 386,00
Liczba przebitych kó³ 1613
Liczba strza³ów w g³owê 1846
Wywo³ane po¿ary 478
Policja
Iloœæ ³apówek 20
Liczba zdobytych gwiazdek 488
Liczba straconych gwiazdek 332
EfektywnoϾ 68.72%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 31
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 817º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 7055.31ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 3:38
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 189.32ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 3:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 217.70ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:49
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:49
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 15586089.8ft
Dystans pokonany na nogach 941405.06ft
Dystans pokonany wp³aw 57387.53ft
Dystans pokonany samochodem 8021351.50ft
Dystans pokonany rowerem 338150.19ft
Dystans pokonany motocyklem 2509868.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 103844.77ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 1193825.25ft
Dystans pokonany samolotem 2334736.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 85520.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:54
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 5:09
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 89
Kasa zarobiona w taksówce $15 603,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 650,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:40
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 107
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 3:02
NRG-500 Najlepszy czas 2:25
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:33
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:45
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:21
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:01
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:47
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:37
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:23
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:37
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:32
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:51
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:23
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:13
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:58
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:57
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:11
Najlepszy czas w World War Aces 3:31
Najlepszy czas w Barnstorming 6:26
Najlepszy czas w Military Service 13:34
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:32
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:57
Najlepszy czas w Heli Hell 6:30

Get Stats Like These!