About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 6
Last Updated: 10/10/05 20:04
Viewed 15559 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 77.01%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8239)
Paskutinë Pereita Misija Go-go Karting
Þaidimo laikas 53:47
Þaidime praëjusios dienos 216 dienos
Þaidimas iðsaugotas 315
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 140
Suvalgyti patiekalai 75
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 18
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
110 ið 156 bandymø
70.51%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 1 out of 50
2%
Surinktos pasagos 7 out of 50
14%
Surinktos kriauklës 16 out of 50
32%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 1
Tolimiausias metimas 53.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2020
Þaidëjo statistikos
Storumas 7%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 89%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 25
Tragiðkø pasimatymø skaièius 6
Prieita iki galo su mergina 6
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 82.00%
Progresas su Michelle 11.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 24.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 31.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 63
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 17
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 83
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2241
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $521.880,00
Mados biudþetas $1.890,00
Tatuiruoèiø biudþetas $810,00
Kirpyklø biudþetas $900,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $40,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $4.536,00
Maisto biudþetas $615,00
Visas apsipirkimo biudþetas $530.331,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.944.463,00
Loðimuose laimëti pinigai $3.969.252,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $1.975.211,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $200.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
21433 ið 38850
55.17%
Sunaudota sprogmenø (kg) 92
Tavo nuþudyti þmonës 4070
Kitø nuþudyti þmonës 423
Nuþudyti nusikaltëliai 47
Nuþudyti gaujø nariai 2202
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3607
Sunaikinti automobiliai/motociklai 695
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $2.464.184,00
Perðautos padangos 202
Ðûviai á galvà 1714
Sukelti gaisrai 596
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 341
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 228
Paisekimas 70.51%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 383.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 91
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 506º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 660.38ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:18
Toliausiai ant priekinio rato 369.40ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 91.03ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:16
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:16
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6612451.25ft
Pësèiomis nueita 881086.13ft
Plaukte nuplaukta 41853.56ft
Automobiliu nuvaþiuota 2956374.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 219205.31ft
Motociklu nuvaþiuota 1135795.75ft
Laivu nuplaukta 129987.52ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 161669.34ft
Lëktuvu nuskrista 941596.31ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 130716.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 14166.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 17:58
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:05
Laikas su raketine kuprine 0:20
Skrydþiø laikas 1:37
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.400,00
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 81
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 2
Geriausias laikas - dirt track 5:48
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:42
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:26
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:11
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:22
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:18
Geriausias laikas - World War Aces 2:39
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!