About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 69_4_live
Last Updated: 07/13/07 01:08
Viewed 14480 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 2.14%
Nusikaltëlio reitingas Salope (69)
Paskutinë Pereita Misija In The Beginning
Þaidimo laikas 4:35
Þaidime praëjusios dienos 112 dienos
Þaidimas iðsaugotas 1
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 0
Perdaþyti automobiliai 14
Gimnastikos salë aplankyta 0
Sukèiauta 265
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
1 ið 1 bandymø
100%
Perpurkðti grafitai 0 sur 100
0%
Nuotraukos 0 sur 50
0%
Surinktos pasagos 0 sur 50
0%
Surinktos kriauklës 0 sur 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 100%
Iðtvermë 0%
Pagarba 0%
Plauèiø talpa 0
Seksualumas 0
Raumenys 0%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 0%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 0%
Dviraèiø vairavimo gabumai 0%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Suceuse
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 0
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Salope
Pistoletas su duslintuvu Salope
Desert Eagle Salope
Ðratinis ðautuvas Salope
Nupjautavamzdis Salope
Kovinis ðautuvas Salope
Maðininis pistoletas Pétasse
SMG Pétasse
AK47 Pétasse
M4 Connasse
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja sfrat
Uþimtos teritorijos 0
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 0
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 44
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 578
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Treèia pagal dydá gauja Familles de Grove Street
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $0,00
Tatuiruoèiø biudþetas $6.969,00
Kirpyklø biudþetas $0,00
Prostituèiø biudþetas $69,00
Striptizo klubø biudþetas $696.969,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $0,00
Visas apsipirkimo biudþetas $6.969,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $0,00
Nuosavybës biudþetas $0,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
69069 ið 69690
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 69
Tavo nuþudyti þmonës 0
Kitø nuþudyti þmonës 0
Nuþudyti nusikaltëliai 90
Nuþudyti gaujø nariai 0
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 8
Sunaikinti automobiliai/motociklai 0
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 0
Pridaryta þalos uþ $69.696.969,69
Perðautos padangos 69
Ðûviai á galvà 69
Sukelti gaisrai 69
Policija
policijos kyðiai 69
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 69
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 69
Paisekimas 100%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Aucune cascade de taré réalisée
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 0.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 0
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 0
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas
Rasti unikalûs ðuoliai 0 sur 70
0%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 sur 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00m
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:55
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:24
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 91056.17m
Pësèiomis nueita 9011.80m
Plaukte nuplaukta 20199.04m
Automobiliu nuvaþiuota 18230.42m
Dviraèiu nuvaþiuota 116.32m
Motociklu nuvaþiuota 429.80m
Laivu nuplaukta 0.00m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 0.00m
Lëktuvu nuskrista 28115.79m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 14953.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:56
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:02
Skrydþiø laikas 0:02
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 90
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 0
Geriausias laikas - Lowrider Race 0
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!