About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 754boy
Last Updated: 03/18/06 01:34
Viewed 13994 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 78.07%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10629)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 55:02
Þaidime praëjusios dienos 184 dienos
Þaidimas iðsaugotas 159
Apsilankymai ligoninëje 10
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 215
Perdaþyti automobiliai 24
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
107 ið 185 bandymø
57.84%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 20lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 127.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 1260
Þaidëjo statistikos
Storumas 85%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 58%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 52.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 13.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 13.00%
Progresas su Millie 36.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 55
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 14
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 42
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1889
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $148.520,00
Mados biudþetas $9.053,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.245,00
Kirpyklø biudþetas $1.350,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $240,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $238.895,00
Maisto biudþetas $2.201,00
Visas apsipirkimo biudþetas $384.314,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.452,00
Loðimuose laimëti pinigai $100,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $1.352,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18446 ið 19517
94.51%
Sunaudota sprogmenø (kg) 466
Tavo nuþudyti þmonës 4426
Kitø nuþudyti þmonës 414
Nuþudyti nusikaltëliai 37
Nuþudyti gaujø nariai 1847
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3780
Sunaikinti automobiliai/motociklai 614
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 168
Pridaryta þalos uþ $3.471.548,00
Perðautos padangos 109
Ðûviai á galvà 1015
Sukelti gaisrai 641
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 91
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 73
Paisekimas 57.84%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 2950.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 19
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 5
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1398º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 352.68ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 253.97ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 7:41
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 9:56
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5026686.33ft
Pësèiomis nueita 464393.78ft
Plaukte nuplaukta 6218.59ft
Automobiliu nuvaþiuota 3051598.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 89350.04ft
Motociklu nuvaþiuota 691926.06ft
Laivu nuplaukta 29419.83ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 152576.89ft
Lëktuvu nuskrista 532329.81ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 8873.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:26
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:08
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 10
Greitàja iðgelbëti þmonës 64
Taksi uþdirbti pinigai $22,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $4.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 18
Karjere uþtruktas laikas 27:05
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 30
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 42
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 6:17
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:27
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 3:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:42
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:46
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!