About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 9413hk
Last Updated: 07/09/05 05:25
Viewed 13979 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 67.38%
Ranking kryminalny Shooter (6335)
Ostatnia Wykonana Misja San Fierro Fastlane
Czas grania 29:38
Miniête dni w grze 117 dni
Iloœæ zapisañ gry 170
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 29
Przemalowania samochodów 16
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
109 po 169 próbach
64.5%
Zamalowane tagi 14 out of 100
14%
Zrobione zdjêcia 9 out of 50
18%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 40lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 30lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 30.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3590
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 38%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 16%
Musku³y 10%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 52%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 48%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 20.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 36.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 23
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 39.62%
Utrzymane terytoria 21
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 21
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 9
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 14
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 721
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $26 320,00
Kasa wydana na modê $140,00
Kasa wydana na tatua¿e $95,00
Kasa wydana na fryzjera $100,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $128,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $26 783,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $346 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10181 z 23401
43.51%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 136
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1925
Ludzie zniszczeni przez innych 327
Zniszczeni kryminaliœci 8
Zniszczeni cz³onkowie gangów 664
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1729
Zniszczone pojazdy ziemne 404
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 106
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 778 298,00
Liczba przebitych kó³ 129
Liczba strza³ów w g³owê 649
Wywo³ane po¿ary 1336
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 197
Liczba straconych gwiazdek 155
EfektywnoϾ 64.5%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 203.33ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 368º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 186.14ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4414499.56ft
Dystans pokonany na nogach 540433.25ft
Dystans pokonany wp³aw 2965.60ft
Dystans pokonany samochodem 2372255.50ft
Dystans pokonany rowerem 101382.51ft
Dystans pokonany motocyklem 700272.69ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 16084.18ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 222986.72ft
Dystans pokonany samolotem 436592.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 21526.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:10
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:11
Czas lotu 1:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 3
Kryminaliœci zabici w Vigilante 6
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 9
Ludzie uratowani w misji medyka 51
Kasa zarobiona w taksówce $118,00
Podwiezieni pasa¿erowie 3
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 30
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:27
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:34
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:27
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:16
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:21
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!