About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: @!!Denis!!@
Last Updated: 12/12/06 19:23
Viewed 13982 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10305)
Ostatnia Wykonana Misja Country Endurance
Czas grania 65:17
Miniête dni w grze 258 dni
Iloœæ zapisañ gry 276
Liczba odwiedzin w szpitalu 56
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 229
Przemalowania samochodów 41
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 278 próbach
51.8%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 31
Najdalszy skok na rowerze 40.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5650
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 20%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 6%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 45.00%
Postêp z Millie 26.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 94
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 37
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3483
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $130 020,00
Kasa wydana na modê $90,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $350,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $7 620,00
Kasa wydana na jedzenie $1 692,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $138 472,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 12
Liczba sprzedanych ³upów 32
Kasa zarobiona na w³amaniach $12 200,00
Najwiêkszy ³up $10 580,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
31498 z 42571
73.99%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 97
Ludzie zniszczeni przez ciebie 6082
Ludzie zniszczeni przez innych 640
Zniszczeni kryminaliœci 112
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3413
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3709
Zniszczone pojazdy ziemne 1062
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 139
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 096 087,00
Liczba przebitych kó³ 257
Liczba strza³ów w g³owê 3128
Wywo³ane po¿ary 523
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 684
Liczba straconych gwiazdek 339
EfektywnoϾ 51.8%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1062º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 598.27ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 119.84ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 216.64ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:29
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:20
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10206551.43ft
Dystans pokonany na nogach 895069.75ft
Dystans pokonany wp³aw 26051.07ft
Dystans pokonany samochodem 5337705.50ft
Dystans pokonany rowerem 391121.72ft
Dystans pokonany motocyklem 1743714.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 74413.20ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 514944.06ft
Dystans pokonany samolotem 1088581.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 134950.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 18:14
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:37
Czas lotu 2:48
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 94
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 99
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 216
Kasa zarobiona w taksówce $11 288,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 940,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 18
Kasa zarobiona jako alfons $25 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:39
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 65
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 41
BMX Najlepszy czas 2:48
NRG-500 Najlepszy czas 2:45
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:20
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:42
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:58
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:56
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:40
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:33
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:09
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:58
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:51
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:31
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:20
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:47
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:41
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:12
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:05
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:08
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:22
Najlepszy czas w World War Aces 1:53
Najlepszy czas w Barnstorming 4:49
Najlepszy czas w Military Service 3:55
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:27
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:36
Najlepszy czas w Heli Hell 6:47

Get Stats Like These!