About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DevilHunter
Last Updated: 07/14/05 17:31
Viewed 40322 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 92.51%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (12121)
Paskutinë Pereita Misija Barnstorming
Þaidimo laikas 85:14
Þaidime praëjusios dienos 383 dienos
Þaidimas iðsaugotas 613
Apsilankymai ligoninëje 24
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 980
Suvalgyti patiekalai 100
Perdaþyti automobiliai 77
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
135 ið 320 bandymø
42.19%
Perpurkðti grafitai 69 out of 100
69%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 49 out of 50
98%
Surinktos kriauklës 12 out of 50
24%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 24
Tolimiausias metimas 213.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4750
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 60%
Seksualumas 33%
Raumenys 0%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 11.00%
Progresas su Michelle 16.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 17.00%
Progresas su Katie 25.00%
Progresas su Millie 31.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 63
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 81
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 41
Viso nuþudyta gaujø nariø 128
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2463
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $805.820,00
Mados biudþetas $111.679,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.333,00
Kirpyklø biudþetas $4.390,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $180,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $214.798,00
Maisto biudþetas $949,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.124.169,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $6.695.672,00
Loðimuose laimëti pinigai $6.208.813,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $486.859,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 19
Parduota pavogtø dalykø 61
Vagystëmis uþdirbti pinigai $12.580,00
Didþiausias vagysèiø grobis $4.500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
28668 ið 40504
70.78%
Sunaudota sprogmenø (kg) 111
Tavo nuþudyti þmonës 5265
Kitø nuþudyti þmonës 713
Nuþudyti nusikaltëliai 192
Nuþudyti gaujø nariai 2413
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4472
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1257
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 160
Pridaryta þalos uþ $4.881.323,00
Perðautos padangos 241
Ðûviai á galvà 1895
Sukelti gaisrai 843
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 816
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 511
Paisekimas 42.19%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6246.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1453º
Rasti unikalûs ðuoliai 13 out of 70
18.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1366.17ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:14
Toliausiai ant priekinio rato 605.56ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:10
Toliausiai dviem ratais 176.82ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 6:48
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12560830.82ft
Pësèiomis nueita 1154148.63ft
Plaukte nuplaukta 40704.04ft
Automobiliu nuvaþiuota 5925433.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 984706.25ft
Motociklu nuvaþiuota 2753735.75ft
Laivu nuplaukta 96672.51ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 8605.77ft
Sraigtasparniu nuskrista 245526.41ft
Lëktuvu nuskrista 1218935.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 109770.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 22593.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 14:16
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:04
Laikas su raketine kuprine 1:09
Skrydþiø laikas 2:07
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 109
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 5
Uþgesinti gaisrai 17
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $10.691,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.010,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $14.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 19:46
Pristatyti siuntiniai 108
Padarytos nuotraukos 110
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 29
BMX geriausias laikas 3:09
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:30
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 6:06
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:47
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:49
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:46
Aukðèiausia vieta - Freeway 5
Geriausias laikas - Freeway 2:41
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:09
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:14
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:54
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:19
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:58
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:18
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:08
Geriausias laikas - World War Aces 2:06
Geriausias laikas - Barnstorming 4:59
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:03
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:38
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!