About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DevilHunter
Last Updated: 07/14/05 17:31
Viewed 40358 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 92.51%
Ranking kryminalny Hoo-rider (12121)
Ostatnia Wykonana Misja Barnstorming
Czas grania 85:14
Miniête dni w grze 383 dni
Iloœæ zapisañ gry 613
Liczba odwiedzin w szpitalu 24
Razy utopiony 0
Szczêœcie 980
Liczba zjedzonych posi³ków 100
Przemalowania samochodów 77
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
135 po 320 próbach
42.19%
Zamalowane tagi 69 out of 100
69%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 49 out of 50
98%
Zebrane ostrygi 12 out of 50
24%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 24
Najdalszy skok na rowerze 213.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4750
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 60%
Seksapil 33%
Musku³y 0%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 11.00%
Postêp z Michelle 16.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 17.00%
Postêp z Katie 25.00%
Postêp z Millie 31.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 63
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 81
Zabici zrekrutowani 41
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 128
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2463
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $805 820,00
Kasa wydana na modê $111 679,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 333,00
Kasa wydana na fryzjera $4 390,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $180,00
Kasa wydana na tuning aut $214 798,00
Kasa wydana na jedzenie $949,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 124 169,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $6 695 672,00
Kasa wygrana w kasynach $6 208 813,00
Kasa przegrana w kasynach $486 859,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 19
Liczba sprzedanych ³upów 61
Kasa zarobiona na w³amaniach $12 580,00
Najwiêkszy ³up $4 500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
28668 z 40504
70.78%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 111
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5265
Ludzie zniszczeni przez innych 713
Zniszczeni kryminaliœci 192
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2413
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4472
Zniszczone pojazdy ziemne 1257
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 160
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 881 323,00
Liczba przebitych kó³ 241
Liczba strza³ów w g³owê 1895
Wywo³ane po¿ary 843
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 816
Liczba straconych gwiazdek 511
EfektywnoϾ 42.19%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1453º
Unikalne skoki znalezione 13 out of 70
18.57%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1366.17ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:14
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 605.56ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 176.82ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 6:48
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12560830.82ft
Dystans pokonany na nogach 1154148.63ft
Dystans pokonany wp³aw 40704.04ft
Dystans pokonany samochodem 5925433.00ft
Dystans pokonany rowerem 984706.25ft
Dystans pokonany motocyklem 2753735.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 96672.51ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 8605.77ft
Dystans pokonany helikopterem 245526.41ft
Dystans pokonany samolotem 1218935.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 109770.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 22593.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:16
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:04
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:09
Czas lotu 2:07
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 109
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 5
Ugaszone po¿ary 17
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $10 691,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 010,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $14 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:46
Dostarczone paczki 108
Pstrykniête zdjêcia 110
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 29
BMX Najlepszy czas 3:09
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:30
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 6:06
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:47
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:46
Najlepsza pozycja w Freeway 5
Najlepszy czas w Freeway 2:41
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:09
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:14
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:54
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:19
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:58
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:08
Najlepszy czas w World War Aces 2:06
Najlepszy czas w Barnstorming 4:59
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:03
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:38
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!