About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Drakula
Last Updated: 07/02/05 23:35
Viewed 39174 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 74.33%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7635)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 66:20
Þaidime praëjusios dienos 246 dienos
Þaidimas iðsaugotas 314
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 22
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 23
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
112 ið 211 bandymø
53.08%
Perpurkðti grafitai 52 out of 100
52%
Nuotraukos 9 out of 50
18%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 15 out of 50
30%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4730
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 65%
Seksualumas 51%
Raumenys 16%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 74%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 65%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 21
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 5.00%
Progresas su Millie 77.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 36
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 64.15%
Priklausanèios teritorijos 34
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 34
Verbuoti gaujos nariai 17
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 36
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1314
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $44.820,00
Mados biudþetas $38.587,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.564,00
Kirpyklø biudþetas $1.700,00
Prostituèiø biudþetas $32,00
Striptizo klubø biudþetas $360,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $58.575,00
Maisto biudþetas $129,00
Visas apsipirkimo biudþetas $141.775,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $754.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.380.347,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.542.452,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $360.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $88.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 17
Parduota pavogtø dalykø 42
Vagystëmis uþdirbti pinigai $8.600,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12992 ið 23698
54.82%
Sunaudota sprogmenø (kg) 142
Tavo nuþudyti þmonës 2857
Kitø nuþudyti þmonës 371
Nuþudyti nusikaltëliai 21
Nuþudyti gaujø nariai 1256
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2655
Sunaikinti automobiliai/motociklai 529
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 119
Pridaryta þalos uþ $1.702.694,00
Perðautos padangos 136
Ðûviai á galvà 1036
Sukelti gaisrai 417
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 287
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 217
Paisekimas 53.08%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 450.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 92
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 928º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1191.28ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:36
Toliausiai ant priekinio rato 134.94ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 184.89ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6615743.41ft
Pësèiomis nueita 959634.06ft
Plaukte nuplaukta 41433.79ft
Automobiliu nuvaþiuota 3665117.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 305322.13ft
Motociklu nuvaþiuota 871174.56ft
Laivu nuplaukta 91440.30ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 4367.30ft
Sraigtasparniu nuskrista 83870.78ft
Lëktuvu nuskrista 531542.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 34036.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 27803.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:59
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:44
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 0:59
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 83
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $5.632,00
Nuveþti keleiviai 29
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $10.580,00
Sàvadavimo lygis 4
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $1.800,00
Eksportuoti automobiliai 9 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 5
Padarytos nuotraukos 168
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 5:45
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:32
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:02
Aukðèiausia vieta - Little Loop 6
Geriausias laikas - Little Loop 1:19
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 2
Geriausias laikas - City Circuit 2:10
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:53
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:48
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:19
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:28
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:55
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 6
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:30
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!