About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Drakula
Last Updated: 07/02/05 23:35
Viewed 39178 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 74.33%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7635)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 66:20
Miniête dni w grze 246 dni
Iloœæ zapisañ gry 314
Liczba odwiedzin w szpitalu 6
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 22
Przemalowania samochodów 21
Iloœæ odwiedzin na si³owni 23
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
112 po 211 próbach
53.08%
Zamalowane tagi 52 out of 100
52%
Zrobione zdjêcia 9 out of 50
18%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 15 out of 50
30%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4730
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 65%
Seksapil 51%
Musku³y 16%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 74%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 65%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 21
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 5.00%
Postêp z Millie 77.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 36
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 64.15%
Utrzymane terytoria 34
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 34
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 17
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 36
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1314
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $44 820,00
Kasa wydana na modê $38 587,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 564,00
Kasa wydana na fryzjera $1 700,00
Kasa wydana na dziwki $32,00
Kasa wydana na klub striptizerski $360,00
Kasa wydana na tuning aut $58 575,00
Kasa wydana na jedzenie $129,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $141 775,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $754 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 380 347,00
Kasa wygrana w kasynach $1 542 452,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $360 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $88 000,00
Iloœc zrabowanych domów 17
Liczba sprzedanych ³upów 42
Kasa zarobiona na w³amaniach $8 600,00
Najwiêkszy ³up $3 920,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12992 z 23698
54.82%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 142
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2857
Ludzie zniszczeni przez innych 371
Zniszczeni kryminaliœci 21
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1256
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2655
Zniszczone pojazdy ziemne 529
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 119
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 702 694,00
Liczba przebitych kó³ 136
Liczba strza³ów w g³owê 1036
Wywo³ane po¿ary 417
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 287
Liczba straconych gwiazdek 217
EfektywnoϾ 53.08%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 450.00ft
Najwy¿szy skok 92
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 928º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1191.28ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:36
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 134.94ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 184.89ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6615743.41ft
Dystans pokonany na nogach 959634.06ft
Dystans pokonany wp³aw 41433.79ft
Dystans pokonany samochodem 3665117.75ft
Dystans pokonany rowerem 305322.13ft
Dystans pokonany motocyklem 871174.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 91440.30ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 4367.30ft
Dystans pokonany helikopterem 83870.78ft
Dystans pokonany samolotem 531542.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 34036.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 27803.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:59
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:44
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 0:59
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 83
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $5 632,00
Podwiezieni pasa¿erowie 29
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $10 580,00
Poziom alfonsa 4
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $1 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 9 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 5
Pstrykniête zdjêcia 168
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 5:45
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:32
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:02
Najlepsza pozycja w Little Loop 6
Najlepszy czas w Little Loop 1:19
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 2
Najlepszy czas w City Circuit 2:10
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:53
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:48
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:19
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:28
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:55
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 6
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:30
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!