About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Onanist
Last Updated: 08/20/05 12:44
Viewed 44791 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Big Homie (80745)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 87:28
Þaidime praëjusios dienos 366 dienos
Þaidimas iðsaugotas 583
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 111
Perdaþyti automobiliai 41
Gimnastikos salë aplankyta 18
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 220 bandymø
65.91%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 110.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3900
Þaidëjo statistikos
Storumas 39%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 83%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 36
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 28
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 11.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 55
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 98.15%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 512
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 170
Viso nuþudyta gaujø nariø 290
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2260
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.120,00
Mados biudþetas $37.355,00
Tatuiruoèiø biudþetas $833,00
Kirpyklø biudþetas $2.760,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $42.700,00
Maisto biudþetas $969,00
Visas apsipirkimo biudþetas $83.337,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $8.464.470,00
Loðimuose laimëti pinigai $43.447.920,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $35.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
37164 ið 49899
74.48%
Sunaudota sprogmenø (kg) 1716
Tavo nuþudyti þmonës 7153
Kitø nuþudyti þmonës 1233
Nuþudyti nusikaltëliai 211
Nuþudyti gaujø nariai 2168
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 6619
Sunaikinti automobiliai/motociklai 2440
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 2145
Pridaryta þalos uþ $16.557.640,00
Perðautos padangos 589
Ðûviai á galvà 2295
Sukelti gaisrai 4268
Policija
policijos kyðiai 11
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1056
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 486
Paisekimas 65.91%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 25
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 4
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1407º
Rasti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3384.77ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:31
Toliausiai ant priekinio rato 679.56ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:22
Toliausiai dviem ratais 208.97ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:31
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 24:56
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 13984459.86ft
Pësèiomis nueita 1279174.88ft
Plaukte nuplaukta 38860.77ft
Automobiliu nuvaþiuota 4968424.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 358745.28ft
Motociklu nuvaþiuota 3758597.50ft
Laivu nuplaukta 82415.70ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 3015.16ft
Sraigtasparniu nuskrista 254660.41ft
Lëktuvu nuskrista 3161949.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 42226.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 36390.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:37
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 10:34
Laikas su raketine kuprine 1:14
Skrydþiø laikas 4:16
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 114
Taksi uþdirbti pinigai $15.400,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $29.275,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.700,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 19:23
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 170
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 35
BMX geriausias laikas 2:29
NRG-500 geriausias laikas 2:33
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:20
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:32
Geriausias rato laikas - dirt track 0:51
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:49
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:50
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:48
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:59
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:21
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:38
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:06
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:40
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:29
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:56
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:28
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:12
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:23
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:21
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:23
Geriausias laikas - World War Aces 2:12
Geriausias laikas - Barnstorming 5:44
Geriausias laikas - Military Service 5:25
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:18
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:35
Geriausias laikas - Heli Hell 4:29

Get Stats Like These!