About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Roki
Last Updated: 07/20/05 20:04
Viewed 50655 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 81.82%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7205)
Paskutinë Pereita Misija Dirtbike Danger
Þaidimo laikas 65:55
Þaidime praëjusios dienos 227 dienos
Þaidimas iðsaugotas 223
Apsilankymai ligoninëje 15
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 125
Perdaþyti automobiliai 23
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
111 ið 183 bandymø
60.66%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 4
Tolimiausias metimas 54.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2500
Þaidëjo statistikos
Storumas 41%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 18%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 32
Tragiðkø pasimatymø skaièius 8
Prieita iki galo su mergina 15
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 30.00%
Progresas su Helena 30.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 25.00%
Progresas su Millie 28.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 26
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 14
Viso nuþudyta gaujø nariø 72
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1967
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $45.080,00
Mados biudþetas $102.742,00
Tatuiruoèiø biudþetas $50,00
Kirpyklø biudþetas $750,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $817,00
Visas apsipirkimo biudþetas $149.439,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $951,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.505,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $200,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 21
Parduota pavogtø dalykø 47
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.340,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.380,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12310 ið 20908
58.88%
Sunaudota sprogmenø (kg) 154
Tavo nuþudyti þmonës 3225
Kitø nuþudyti þmonës 647
Nuþudyti nusikaltëliai 7
Nuþudyti gaujø nariai 1808
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2530
Sunaikinti automobiliai/motociklai 684
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 101
Pridaryta þalos uþ $1.851.606,00
Perðautos padangos 234
Ðûviai á galvà 1786
Sukelti gaisrai 459
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 316
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 237
Paisekimas 60.66%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6200.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 66
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 3012º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.11ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 145.31ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 70.90ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:38
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:38
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7862755.72ft
Pësèiomis nueita 944356.75ft
Plaukte nuplaukta 11794.08ft
Automobiliu nuvaþiuota 4515239.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 167162.44ft
Motociklu nuvaþiuota 1421512.13ft
Laivu nuplaukta 98603.45ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 22382.96ft
Sraigtasparniu nuskrista 66415.53ft
Lëktuvu nuskrista 555959.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 21530.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 37800.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:01
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 11:45
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:01
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 6
Greitàja iðgelbëti þmonës 24
Taksi uþdirbti pinigai $150,00
Nuveþti keleiviai 3
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.780,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 24:47
Pristatyti siuntiniai 26
Padarytos nuotraukos 17
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 29
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:49
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:35
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:19
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:03
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!