About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Roki
Last Updated: 07/20/05 20:04
Viewed 51877 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 81.82%
Ranking kryminalny Shooter (7205)
Ostatnia Wykonana Misja Dirtbike Danger
Czas grania 65:55
Miniête dni w grze 227 dni
Iloœæ zapisañ gry 223
Liczba odwiedzin w szpitalu 15
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 125
Przemalowania samochodów 23
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
111 po 183 próbach
60.66%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 4
Najdalszy skok na rowerze 54.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2500
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 41%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 18%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 32
Liczba spieprzonych randek 8
Liczba numerków z dziewczynami 15
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 30.00%
Postêp z Helen¹ 30.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 25.00%
Postêp z Millie 28.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 26
Zabici zrekrutowani 14
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 72
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1967
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $45 080,00
Kasa wydana na modê $102 742,00
Kasa wydana na tatua¿e $50,00
Kasa wydana na fryzjera $750,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $817,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $149 439,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $951,00
Kasa wygrana w kasynach $1 505,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $200,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 21
Liczba sprzedanych ³upów 47
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 340,00
Najwiêkszy ³up $3 380,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12310 z 20908
58.88%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 154
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3225
Ludzie zniszczeni przez innych 647
Zniszczeni kryminaliœci 7
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1808
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2530
Zniszczone pojazdy ziemne 684
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 101
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 851 606,00
Liczba przebitych kó³ 234
Liczba strza³ów w g³owê 1786
Wywo³ane po¿ary 459
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 316
Liczba straconych gwiazdek 237
EfektywnoϾ 60.66%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6200.00ft
Najwy¿szy skok 66
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 3012º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.11ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 145.31ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 70.90ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:38
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:38
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7862755.72ft
Dystans pokonany na nogach 944356.75ft
Dystans pokonany wp³aw 11794.08ft
Dystans pokonany samochodem 4515239.00ft
Dystans pokonany rowerem 167162.44ft
Dystans pokonany motocyklem 1421512.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 98603.45ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 22382.96ft
Dystans pokonany helikopterem 66415.53ft
Dystans pokonany samolotem 555959.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 21530.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 37800.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:01
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 11:45
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 1:01
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 6
Ludzie uratowani w misji medyka 24
Kasa zarobiona w taksówce $150,00
Podwiezieni pasa¿erowie 3
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 780,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:47
Dostarczone paczki 26
Pstrykniête zdjêcia 17
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 29
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:49
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:35
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:03
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!