About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Yab
Last Updated: 06/20/05 13:11
Viewed 13590 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 29.95%
Ranking kryminalny Homeboy (1913)
Ostatnia Wykonana Misja Snail Trail
Czas grania 33:31
Miniête dni w grze 120 dni
Iloœæ zapisañ gry 145
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 22
Przemalowania samochodów 17
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
52 po 77 próbach
67.53%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5390
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 18%
Wytrzyma³oœæ 83%
Respekt 60%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 25%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 92%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 90%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 55%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 27
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 25.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 13
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 24
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 18
Zabici zrekrutowani 10
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 29
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 677
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 700,00
Kasa wydana na modê $305,00
Kasa wydana na tatua¿e $575,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $30,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $34 710,00
Kasa wydana na jedzenie $207,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $36 097,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $30 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $600,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $250,00
Iloœc zrabowanych domów 5
Liczba sprzedanych ³upów 19
Kasa zarobiona na w³amaniach $3 620,00
Najwiêkszy ³up $2 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8526 z 9102
93.67%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 37
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1156
Ludzie zniszczeni przez innych 209
Zniszczeni kryminaliœci 6
Zniszczeni cz³onkowie gangów 631
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 982
Zniszczone pojazdy ziemne 134
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 5
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $472 835,00
Liczba przebitych kó³ 115
Liczba strza³ów w g³owê 367
Wywo³ane po¿ary 300
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 145
Liczba straconych gwiazdek 116
EfektywnoϾ 67.53%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 270.00ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 446º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 238.01ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 214.81ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3489842.5ft
Dystans pokonany na nogach 357597.53ft
Dystans pokonany wp³aw 968.63ft
Dystans pokonany samochodem 1911899.38ft
Dystans pokonany rowerem 101569.97ft
Dystans pokonany motocyklem 993435.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 3878.66ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 110926.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 9566.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:43
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:28
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 10
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:49
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:45
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:24
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!