About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Yardies
Last Updated: 07/18/05 22:35
Viewed 13950 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 54.55%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5558)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 40:11
Þaidime praëjusios dienos 324 dienos
Þaidimas iðsaugotas 887
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 80
Perdaþyti automobiliai 52
Gimnastikos salë aplankyta 34
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
97 ið 126 bandymø
76.98%
Perpurkðti grafitai 23 out of 100
23%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3460
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 14%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 45%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 63%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 9
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 3
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 64.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 25.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 23
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 37.74%
Priklausanèios teritorijos 20
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 23
Verbuoti gaujos nariai 6
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 55
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 820
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $352.280,00
Mados biudþetas $180,00
Tatuiruoèiø biudþetas $620,00
Kirpyklø biudþetas $750,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.870,00
Maisto biudþetas $577,00
Visas apsipirkimo biudþetas $361.977,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.700,00
Nuosavybës biudþetas $110.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $318,00
Loðimuose laimëti pinigai $540,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $44,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10350 ið 23758
43.56%
Sunaudota sprogmenø (kg) 83
Tavo nuþudyti þmonës 1858
Kitø nuþudyti þmonës 503
Nuþudyti nusikaltëliai 11
Nuþudyti gaujø nariai 756
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1606
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1102
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 98
Pridaryta þalos uþ $1.997.361,00
Perðautos padangos 137
Ðûviai á galvà 417
Sukelti gaisrai 704
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 180
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 159
Paisekimas 76.98%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 143.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 191º
Rasti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 817.38ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 102.09ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4582565.45ft
Pësèiomis nueita 421508.00ft
Plaukte nuplaukta 17812.20ft
Automobiliu nuvaþiuota 2461951.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 71911.54ft
Motociklu nuvaþiuota 609018.06ft
Laivu nuplaukta 20681.42ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 72200.07ft
Lëktuvu nuskrista 729876.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 172643.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4963.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 23:46
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:48
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 1:19
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 14
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:19
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!