About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Yardies
Last Updated: 07/18/05 22:35
Viewed 13949 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 54.55%
Ranking kryminalny Shooter (5558)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 40:11
Miniête dni w grze 324 dni
Iloœæ zapisañ gry 887
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 80
Przemalowania samochodów 52
Iloœæ odwiedzin na si³owni 34
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
97 po 126 próbach
76.98%
Zamalowane tagi 23 out of 100
23%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3460
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 14%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 45%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 63%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 30%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 64.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 25.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 23
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 37.74%
Utrzymane terytoria 20
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 23
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 6
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 55
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 820
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $352 280,00
Kasa wydana na modê $180,00
Kasa wydana na tatua¿e $620,00
Kasa wydana na fryzjera $750,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $7 870,00
Kasa wydana na jedzenie $577,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $361 977,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $110 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $318,00
Kasa wygrana w kasynach $540,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $44,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10350 z 23758
43.56%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 83
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1858
Ludzie zniszczeni przez innych 503
Zniszczeni kryminaliœci 11
Zniszczeni cz³onkowie gangów 756
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1606
Zniszczone pojazdy ziemne 1102
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 98
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 997 361,00
Liczba przebitych kó³ 137
Liczba strza³ów w g³owê 417
Wywo³ane po¿ary 704
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 180
Liczba straconych gwiazdek 159
EfektywnoϾ 76.98%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 143.33ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 191º
Unikalne skoki znalezione 1 out of 70
1.43%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 817.38ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 102.09ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4582565.45ft
Dystans pokonany na nogach 421508.00ft
Dystans pokonany wp³aw 17812.20ft
Dystans pokonany samochodem 2461951.50ft
Dystans pokonany rowerem 71911.54ft
Dystans pokonany motocyklem 609018.06ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 20681.42ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 72200.07ft
Dystans pokonany samolotem 729876.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 172643.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4963.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 23:46
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:48
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 1:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 14
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!