About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: YoYoost
Last Updated: 07/08/05 00:11
Viewed 12503 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 70.59%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7324)
Paskutinë Pereita Misija Country Endurance
Þaidimo laikas 41:07
Þaidime praëjusios dienos 174 dienos
Þaidimas iðsaugotas 191
Apsilankymai ligoninëje 40
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 59
Perdaþyti automobiliai 13
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
117 ið 224 bandymø
52.23%
Perpurkðti grafitai 10 out of 100
10%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 5 out of 50
10%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 86.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3920
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 63%
Raumenys 72%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 9.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 37
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 66.04%
Priklausanèios teritorijos 35
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 35
Verbuoti gaujos nariai 67
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 19
Viso nuþudyta gaujø nariø 44
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1296
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $373.420,00
Mados biudþetas $6.213,00
Tatuiruoèiø biudþetas $390,00
Kirpyklø biudþetas $785,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.080,00
Maisto biudþetas $570,00
Visas apsipirkimo biudþetas $382.458,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $470.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13355 ið 21551
61.97%
Sunaudota sprogmenø (kg) 82
Tavo nuþudyti þmonës 2847
Kitø nuþudyti þmonës 534
Nuþudyti nusikaltëliai 29
Nuþudyti gaujø nariai 1229
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 2
Viso teisëtø nuþudymø 2256
Sunaikinti automobiliai/motociklai 535
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 129
Pridaryta þalos uþ $2.242.235,00
Perðautos padangos 181
Ðûviai á galvà 1423
Sukelti gaisrai 506
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 482
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 225
Paisekimas 52.23%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6243.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 30
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1170º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 720.95ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 225.19ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 124.33ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:30
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:50
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6127341.33ft
Pësèiomis nueita 586890.69ft
Plaukte nuplaukta 13148.60ft
Automobiliu nuvaþiuota 3035888.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 30576.62ft
Motociklu nuvaþiuota 1483810.00ft
Laivu nuplaukta 53752.51ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 7229.81ft
Sraigtasparniu nuskrista 147351.66ft
Lëktuvu nuskrista 666093.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 102600.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 14:10
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 1:21
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 9
Uþgesinti gaisrai 49
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 8 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:09
Pristatyti siuntiniai 28
Padarytos nuotraukos 20
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:04
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:10
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:58
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:17
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:02
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:22
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:10
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:13
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:31
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:04
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!