About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: YoYoost
Last Updated: 07/08/05 00:11
Viewed 12526 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 70.59%
Ranking kryminalny Shooter (7324)
Ostatnia Wykonana Misja Country Endurance
Czas grania 41:07
Miniête dni w grze 174 dni
Iloœæ zapisañ gry 191
Liczba odwiedzin w szpitalu 40
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 59
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
117 po 224 próbach
52.23%
Zamalowane tagi 10 out of 100
10%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 5 out of 50
10%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 86.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3920
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 63%
Musku³y 72%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 9.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 37
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 66.04%
Utrzymane terytoria 35
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 35
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 67
Zabici zrekrutowani 19
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 44
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1296
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $373 420,00
Kasa wydana na modê $6 213,00
Kasa wydana na tatua¿e $390,00
Kasa wydana na fryzjera $785,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $1 080,00
Kasa wydana na jedzenie $570,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $382 458,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $470 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13355 z 21551
61.97%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 82
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2847
Ludzie zniszczeni przez innych 534
Zniszczeni kryminaliœci 29
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1229
Zabicia od ostatniego zapisania gry 2
Zanotowane zabójstwa 2256
Zniszczone pojazdy ziemne 535
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 129
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 242 235,00
Liczba przebitych kó³ 181
Liczba strza³ów w g³owê 1423
Wywo³ane po¿ary 506
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 482
Liczba straconych gwiazdek 225
EfektywnoϾ 52.23%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6243.33ft
Najwy¿szy skok 30
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1170º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 720.95ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 225.19ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 124.33ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:30
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:50
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6127341.33ft
Dystans pokonany na nogach 586890.69ft
Dystans pokonany wp³aw 13148.60ft
Dystans pokonany samochodem 3035888.25ft
Dystans pokonany rowerem 30576.62ft
Dystans pokonany motocyklem 1483810.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 53752.51ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 7229.81ft
Dystans pokonany helikopterem 147351.66ft
Dystans pokonany samolotem 666093.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 102600.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:10
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 1:21
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 9
Ugaszone po¿ary 49
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 8 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:09
Dostarczone paczki 28
Pstrykniête zdjêcia 20
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:04
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:10
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:58
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:17
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:02
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:22
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:10
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:13
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:31
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:04
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!