About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Yoshi
Last Updated: 08/05/05 23:41
Viewed 12370 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 75.40%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9617)
Paskutinë Pereita Misija Military Service
Þaidimo laikas 81:47
Þaidime praëjusios dienos 348 dienos
Þaidimas iðsaugotas 551
Apsilankymai ligoninëje 14
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 117
Perdaþyti automobiliai 27
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
118 ið 295 bandymø
40%
Perpurkðti grafitai 68 out of 100
68%
Nuotraukos 2 out of 50
4%
Surinktos pasagos 4 out of 50
8%
Surinktos kriauklës 23 out of 50
46%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 3.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4080
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 49%
Raumenys 74%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 76%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 29
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 22
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 54.00%
Progresas su Michelle 10.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 11.00%
Progresas su Katie 18.00%
Progresas su Millie 98.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 45
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 38.18%
Priklausanèios teritorijos 21
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 34
Verbuoti gaujos nariai 163
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 46
Viso nuþudyta gaujø nariø 163
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1628
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $233.800,00
Mados biudþetas $39.707,00
Tatuiruoèiø biudþetas $985,00
Kirpyklø biudþetas $1.735,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $260,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $60.580,00
Maisto biudþetas $938,00
Visas apsipirkimo biudþetas $331.195,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.000,00
Nuosavybës biudþetas $537.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.315,00
Loðimuose laimëti pinigai $5.345,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $4.970,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $4.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.500,00
Apiplëðtø namø skaièius 17
Parduota pavogtø dalykø 38
Vagystëmis uþdirbti pinigai $7.800,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
21567 ið 25662
84.04%
Sunaudota sprogmenø (kg) 121
Tavo nuþudyti þmonës 3865
Kitø nuþudyti þmonës 685
Nuþudyti nusikaltëliai 133
Nuþudyti gaujø nariai 1597
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3403
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1056
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 147
Pridaryta þalos uþ $2.801.550,00
Perðautos padangos 227
Ðûviai á galvà 1232
Sukelti gaisrai 865
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 567
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 384
Paisekimas 40%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 276.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 12
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 528º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1362.80ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:09
Toliausiai ant priekinio rato 557.59ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:09
Toliausiai dviem ratais 170.23ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 8:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 8:11
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8668441.33ft
Pësèiomis nueita 1065071.75ft
Plaukte nuplaukta 47902.16ft
Automobiliu nuvaþiuota 3424047.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 304435.22ft
Motociklu nuvaþiuota 1078886.88ft
Laivu nuplaukta 155770.36ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 595390.25ft
Lëktuvu nuskrista 1917553.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 63206.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 16176.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:04
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:31
Laikas su raketine kuprine 0:42
Skrydþiø laikas 4:14
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 91
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 79
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $1.817,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.290,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $19.800,00
Eksportuoti automobiliai 12 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 30
Padarytos nuotraukos 149
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 29
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:46
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:36
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:57
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 3:02
Geriausias laikas - Barnstorming 6:49
Geriausias laikas - Military Service 8:34
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:55
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:45
Geriausias laikas - Heli Hell 7:09

Get Stats Like These!