About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Yoshi
Last Updated: 08/05/05 23:41
Viewed 12325 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 75.40%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9617)
Ostatnia Wykonana Misja Military Service
Czas grania 81:47
Miniête dni w grze 348 dni
Iloœæ zapisañ gry 551
Liczba odwiedzin w szpitalu 14
Razy utopiony 1
Szczêœcie 80
Liczba zjedzonych posi³ków 117
Przemalowania samochodów 27
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
118 po 295 próbach
40%
Zamalowane tagi 68 out of 100
68%
Zrobione zdjêcia 2 out of 50
4%
Zebrane podkowy 4 out of 50
8%
Zebrane ostrygi 23 out of 50
46%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 3.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4080
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 49%
Musku³y 74%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 76%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 1%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 29
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 22
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 54.00%
Postêp z Michelle 10.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 11.00%
Postêp z Katie 18.00%
Postêp z Millie 98.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 45
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 38.18%
Utrzymane terytoria 21
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 34
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 163
Zabici zrekrutowani 46
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 163
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1628
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $233 800,00
Kasa wydana na modê $39 707,00
Kasa wydana na tatua¿e $985,00
Kasa wydana na fryzjera $1 735,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $260,00
Kasa wydana na tuning aut $60 580,00
Kasa wydana na jedzenie $938,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $331 195,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $537 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10 315,00
Kasa wygrana w kasynach $5 345,00
Kasa przegrana w kasynach $4 970,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $4 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 500,00
Iloœc zrabowanych domów 17
Liczba sprzedanych ³upów 38
Kasa zarobiona na w³amaniach $7 800,00
Najwiêkszy ³up $3 920,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
21567 z 25662
84.04%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 121
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3865
Ludzie zniszczeni przez innych 685
Zniszczeni kryminaliœci 133
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1597
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3403
Zniszczone pojazdy ziemne 1056
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 147
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 801 550,00
Liczba przebitych kó³ 227
Liczba strza³ów w g³owê 1232
Wywo³ane po¿ary 865
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 567
Liczba straconych gwiazdek 384
EfektywnoϾ 40%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 276.67ft
Najwy¿szy skok 12
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 528º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1362.80ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 557.59ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 170.23ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 8:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 8:11
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8668441.33ft
Dystans pokonany na nogach 1065071.75ft
Dystans pokonany wp³aw 47902.16ft
Dystans pokonany samochodem 3424047.50ft
Dystans pokonany rowerem 304435.22ft
Dystans pokonany motocyklem 1078886.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 155770.36ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 595390.25ft
Dystans pokonany samolotem 1917553.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 63206.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 16176.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:04
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:31
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:42
Czas lotu 4:14
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 91
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 79
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $1 817,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 290,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $19 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 12 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 30
Pstrykniête zdjêcia 149
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 29
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:46
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:36
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:57
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 3:02
Najlepszy czas w Barnstorming 6:49
Najlepszy czas w Military Service 8:34
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:55
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:45
Najlepszy czas w Heli Hell 7:09

Get Stats Like These!