About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Yvette
Last Updated: 08/05/05 19:57
Viewed 12584 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 45.99%
Nusikaltëlio reitingas Loc (3696)
Paskutinë Pereita Misija Misappropriation
Þaidimo laikas 47:48
Þaidime praëjusios dienos 188 dienos
Þaidimas iðsaugotas 255
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 69
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 50
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
75 ið 152 bandymø
49.34%
Perpurkðti grafitai 29 out of 100
29%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 100lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 12.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2640
Þaidëjo statistikos
Storumas 42%
Iðtvermë 100%
Pagarba 32%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 38%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 42%
Skraidymo gabumai 60%
Motociklø vairavimo gabumai 78%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 3%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 19
Tragiðkø pasimatymø skaièius 5
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 82.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 27.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 46.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 4
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 107
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $41.940,00
Mados biudþetas $1.845,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.972,00
Kirpyklø biudþetas $2.250,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $20,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $150,00
Maisto biudþetas $218,00
Visas apsipirkimo biudþetas $49.225,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $236.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $31.914,00
Loðimuose laimëti pinigai $121.789,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $45.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
3529 ið 8773
40.23%
Sunaudota sprogmenø (kg) 99
Tavo nuþudyti þmonës 1262
Kitø nuþudyti þmonës 347
Nuþudyti nusikaltëliai 26
Nuþudyti gaujø nariai 45
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 986
Sunaikinti automobiliai/motociklai 176
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 85
Pridaryta þalos uþ $1.057.503,00
Perðautos padangos 132
Ðûviai á galvà 135
Sukelti gaisrai 438
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 238
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 165
Paisekimas 49.34%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 226.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 322º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 201.82ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4723210.69ft
Pësèiomis nueita 433818.00ft
Plaukte nuplaukta 8622.38ft
Automobiliu nuvaþiuota 2711532.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 176323.50ft
Motociklu nuvaþiuota 1021954.44ft
Laivu nuplaukta 61340.50ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 44122.48ft
Lëktuvu nuskrista 144066.89ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 107713.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 13716.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 14:43
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:18
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:21
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 1
Greitàja iðgelbëti þmonës 3
Taksi uþdirbti pinigai $1.306,00
Nuveþti keleiviai 24
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $8.700,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 66
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 5
Geriausias laikas - dirt track 6:08
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:27
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:44
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!