About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Yvette
Last Updated: 08/05/05 19:57
Viewed 12591 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 45.99%
Ranking kryminalny Loc (3696)
Ostatnia Wykonana Misja Misappropriation
Czas grania 47:48
Miniête dni w grze 188 dni
Iloœæ zapisañ gry 255
Liczba odwiedzin w szpitalu 6
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 69
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 50
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
75 po 152 próbach
49.34%
Zamalowane tagi 29 out of 100
29%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 12.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2640
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 42%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 32%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 38%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 42%
Umiejêtnoœæ latania 60%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 78%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 3%
Ranga pilota Pilot Officer
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 19
Liczba spieprzonych randek 5
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 82.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 27.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 46.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 4
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 107
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $41 940,00
Kasa wydana na modê $1 845,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 972,00
Kasa wydana na fryzjera $2 250,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $20,00
Kasa wydana na tuning aut $150,00
Kasa wydana na jedzenie $218,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $49 225,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $236 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $31 914,00
Kasa wygrana w kasynach $121 789,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $45 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
3529 z 8773
40.23%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 99
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1262
Ludzie zniszczeni przez innych 347
Zniszczeni kryminaliœci 26
Zniszczeni cz³onkowie gangów 45
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 986
Zniszczone pojazdy ziemne 176
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 85
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 057 503,00
Liczba przebitych kó³ 132
Liczba strza³ów w g³owê 135
Wywo³ane po¿ary 438
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 238
Liczba straconych gwiazdek 165
EfektywnoϾ 49.34%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 226.67ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 322º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 201.82ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4723210.69ft
Dystans pokonany na nogach 433818.00ft
Dystans pokonany wp³aw 8622.38ft
Dystans pokonany samochodem 2711532.50ft
Dystans pokonany rowerem 176323.50ft
Dystans pokonany motocyklem 1021954.44ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 61340.50ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 44122.48ft
Dystans pokonany samolotem 144066.89ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 107713.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 13716.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:43
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:18
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:21
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 1
Ludzie uratowani w misji medyka 3
Kasa zarobiona w taksówce $1 306,00
Podwiezieni pasa¿erowie 24
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $8 700,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 66
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 5
Najlepszy czas w dirt track 6:08
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:27
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:44
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!