About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: _@_
Last Updated: 07/30/09 14:01
Viewed 13429 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 83.96%
Nusikaltëlio reitingas Crackhead (-8839)
Paskutinë Pereita Misija Cut Throat Business
Þaidimo laikas 164:20
Þaidime praëjusios dienos 1 dienos
Þaidimas iðsaugotas 759
Apsilankymai ligoninëje 18
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 663
Perdaþyti automobiliai 187
Gimnastikos salë aplankyta 36
Sukèiauta 1000000
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
116 ið 314 bandymø
36.94%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5530
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 100%
Raumenys 0%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 50%
Skraidymo gabumai 50%
Motociklø vairavimo gabumai 50%
Dviraèiø vairavimo gabumai 50%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 117
Tragiðkø pasimatymø skaièius 16
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 98.00%
Progresas su Helena 65.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 98.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 11
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 2.13%
Priklausanèios teritorijos 4
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 224
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 689
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $5.395.580,00
Mados biudþetas $130.509,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.020,00
Kirpyklø biudþetas $1.360,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $114.042,00
Maisto biudþetas $4.632,00
Visas apsipirkimo biudþetas $5.634.193,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $9.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $995.493.248,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.223.430.272,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $119.999.936,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $9.990.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 381
Parduota pavogtø dalykø 441
Vagystëmis uþdirbti pinigai $230.060,00
Didþiausias vagysèiø grobis $33.620,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
40099 ið 62496
64.16%
Sunaudota sprogmenø (kg) 721
Tavo nuþudyti þmonës 4930
Kitø nuþudyti þmonës 988
Nuþudyti nusikaltëliai 219
Nuþudyti gaujø nariai 786
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4136
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1303
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 162
Pridaryta þalos uþ $7.181.696,00
Perðautos padangos 584
Ðûviai á galvà 994
Sukelti gaisrai 1693
Policija
policijos kyðiai 72
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 3831
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1285
Paisekimas 36.94%
Keliskart suimtas 12
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 33333.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 100
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 360
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1200º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 282.11ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 185.13ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 244.99ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:01
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:53
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 18436063.4ft
Pësèiomis nueita 2095004.38ft
Plaukte nuplaukta 64493.35ft
Automobiliu nuvaþiuota 9086044.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 689387.75ft
Motociklu nuvaþiuota 3195165.00ft
Laivu nuplaukta 110935.59ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 921260.06ft
Lëktuvu nuskrista 1795776.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 403193.31ft
Bëgimo takeliu nubëgta 74803.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 54:36
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 18:13
Laikas su raketine kuprine 4:56
Skrydþiø laikas 5:20
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 123
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 101
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 190
Taksi uþdirbti pinigai $7.605,00
Nuveþti keleiviai 53
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.570,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 42
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 173
Padarytos nuotraukos 179
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 9
BMX geriausias laikas 4:31
NRG-500 geriausias laikas 16:18
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:19
Geriausias laikas - World War Aces 4:30
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 6:38
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:23
Geriausias laikas - Heli Hell 10:13

Get Stats Like These!