About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: _@_
Last Updated: 07/30/09 14:01
Viewed 13435 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 83.96%
Ranking kryminalny Crackhead (-8839)
Ostatnia Wykonana Misja Cut Throat Business
Czas grania 164:20
Miniête dni w grze 1 dni
Iloœæ zapisañ gry 759
Liczba odwiedzin w szpitalu 18
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 663
Przemalowania samochodów 187
Iloœæ odwiedzin na si³owni 36
Iloœc wpisanych kodów 1000000
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
116 po 314 próbach
36.94%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5530
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 100%
Musku³y 0%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 50%
Umiejêtnoœæ latania 50%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 50%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 117
Liczba spieprzonych randek 16
Liczba numerków z dziewczynami 13
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 98.00%
Postêp z Helen¹ 65.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 98.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 11
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 2.13%
Utrzymane terytoria 4
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 224
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 689
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $5 395 580,00
Kasa wydana na modê $130 509,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 020,00
Kasa wydana na fryzjera $1 360,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $114 042,00
Kasa wydana na jedzenie $4 632,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $5 634 193,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $9 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $995 493 248,00
Kasa wygrana w kasynach $1 223 430 272,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $119 999 936,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $9 990 000,00
Iloœc zrabowanych domów 381
Liczba sprzedanych ³upów 441
Kasa zarobiona na w³amaniach $230 060,00
Najwiêkszy ³up $33 620,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
40099 z 62496
64.16%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 721
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4930
Ludzie zniszczeni przez innych 988
Zniszczeni kryminaliœci 219
Zniszczeni cz³onkowie gangów 786
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4136
Zniszczone pojazdy ziemne 1303
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 162
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $7 181 696,00
Liczba przebitych kó³ 584
Liczba strza³ów w g³owê 994
Wywo³ane po¿ary 1693
Policja
Iloœæ ³apówek 72
Liczba zdobytych gwiazdek 3831
Liczba straconych gwiazdek 1285
EfektywnoϾ 36.94%
Razy z³apany 12
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 33333.33ft
Najwy¿szy skok 100
najwiêcej fiko³ków przy skoku 360
Najwiêkszy obrót przy skoku 1200º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 282.11ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 185.13ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 244.99ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:01
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:53
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 18436063.4ft
Dystans pokonany na nogach 2095004.38ft
Dystans pokonany wp³aw 64493.35ft
Dystans pokonany samochodem 9086044.00ft
Dystans pokonany rowerem 689387.75ft
Dystans pokonany motocyklem 3195165.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 110935.59ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 921260.06ft
Dystans pokonany samolotem 1795776.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 403193.31ft
Dystans pokonany na bie¿ni 74803.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 54:36
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 18:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 4:56
Czas lotu 5:20
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 123
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 101
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 190
Kasa zarobiona w taksówce $7 605,00
Podwiezieni pasa¿erowie 53
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 570,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $8 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 42
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 173
Pstrykniête zdjêcia 179
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 9
BMX Najlepszy czas 4:31
NRG-500 Najlepszy czas 16:18
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:21
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:19
Najlepszy czas w World War Aces 4:30
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:38
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:23
Najlepszy czas w Heli Hell 10:13

Get Stats Like These!