About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: _Blues_
Last Updated: 07/23/05 23:39
Viewed 13351 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 57.22%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7143)
Paskutinë Pereita Misija Breaking The Bank At Caligula
Þaidimo laikas 27:41
Þaidime praëjusios dienos 110 dienos
Þaidimas iðsaugotas 153
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $1000000.00
Suvalgyti patiekalai 13
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
89 ið 114 bandymø
78.07%
Perpurkðti grafitai 13 von 100
13%
Nuotraukos 0 von 50
0%
Surinktos pasagos 4 von 50
8%
Surinktos kriauklës 2 von 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris -2147483648kgs
Sunkiausi svarmenys 0kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 7.80m
paskutinis ðokiø rezultatas 4250
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 53%
Pagarba 60%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 20%
Raumenys 72%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 26%
Skraidymo gabumai 60%
Motociklø vairavimo gabumai 30%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai $1000000.00
Lakûnø reitingas Gefreiter
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 20.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Schlecht
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 10
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 21
Verbuoti gaujos nariai 61
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 28
Viso nuþudyta gaujø nariø 41
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 396
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $212.200,00
Mados biudþetas $1.317,00
Tatuiruoèiø biudþetas $715,00
Kirpyklø biudþetas $450,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $19.610,00
Maisto biudþetas $120,00
Visas apsipirkimo biudþetas $233.062,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $374.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $40.613.204,00
Loðimuose laimëti pinigai $37.369.408,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7784 ið 15834
49.16%
Sunaudota sprogmenø (kg) 82
Tavo nuþudyti þmonës 1140
Kitø nuþudyti þmonës 295
Nuþudyti nusikaltëliai 7
Nuþudyti gaujø nariai 330
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 158
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 97
Pridaryta þalos uþ $1.126.911,00
Perðautos padangos 110
Ðûviai á galvà 349
Sukelti gaisrai 431
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 193
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 143
Paisekimas 78.07%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1895.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1224º
Rasti unikalûs ðuoliai 0 von 70
0%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 von 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.05m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 56.38m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 61.35m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:09
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:09
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 797841.71m
Pësèiomis nueita 97674.02m
Plaukte nuplaukta 2383.16m
Automobiliu nuvaþiuota 469558.38m
Dviraèiu nuvaþiuota 5995.58m
Motociklu nuvaþiuota 124327.26m
Laivu nuplaukta 10562.56m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1121.58m
Sraigtasparniu nuskrista 14644.14m
Lëktuvu nuskrista 64612.03m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 889.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 6074.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:36
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:22
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 0:06
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 1
Uþgesinti gaisrai 2
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 2
Greitàja iðgelbëti þmonës 5
Taksi uþdirbti pinigai $785,00
Nuveþti keleiviai 5
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 3
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $900,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:47
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 8
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:01
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:41
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!