About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: _Blues_
Last Updated: 07/23/05 23:39
Viewed 13349 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 57.22%
Ranking kryminalny Shooter (7143)
Ostatnia Wykonana Misja Breaking The Bank At Caligula
Czas grania 27:41
Miniête dni w grze 110 dni
Iloœæ zapisañ gry 153
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie $1000000.00
Liczba zjedzonych posi³ków 13
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
89 po 114 próbach
78.07%
Zamalowane tagi 13 von 100
13%
Zrobione zdjêcia 0 von 50
0%
Zebrane podkowy 4 von 50
8%
Zebrane ostrygi 2 von 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -2147483648kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 7.80m
Ostatni wynik w tañczeniu 4250
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 53%
Respekt 60%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 20%
Musku³y 72%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 26%
Umiejêtnoœæ latania 60%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 30%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard $1000000.00
Ranga pilota Gefreiter
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 20.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Schlecht
Combat shotgun Schlecht
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 10
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 21
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 61
Zabici zrekrutowani 28
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 41
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 396
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $212 200,00
Kasa wydana na modê $1 317,00
Kasa wydana na tatua¿e $715,00
Kasa wydana na fryzjera $450,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $19 610,00
Kasa wydana na jedzenie $120,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $233 062,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $374 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $40 613 204,00
Kasa wygrana w kasynach $37 369 408,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
7784 z 15834
49.16%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 82
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1140
Ludzie zniszczeni przez innych 295
Zniszczeni kryminaliœci 7
Zniszczeni cz³onkowie gangów 330
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 0
Zniszczone pojazdy ziemne 158
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 97
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 126 911,00
Liczba przebitych kó³ 110
Liczba strza³ów w g³owê 349
Wywo³ane po¿ary 431
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 193
Liczba straconych gwiazdek 143
EfektywnoϾ 78.07%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1895.00m
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1224º
Unikalne skoki znalezione 0 von 70
0%
Unikalne skoki wykonane 0 von 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.05m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 56.38m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 61.35m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:09
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:09
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 797841.71m
Dystans pokonany na nogach 97674.02m
Dystans pokonany wp³aw 2383.16m
Dystans pokonany samochodem 469558.38m
Dystans pokonany rowerem 5995.58m
Dystans pokonany motocyklem 124327.26m
Dystans pokonany ³odzi¹ 10562.56m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1121.58m
Dystans pokonany helikopterem 14644.14m
Dystans pokonany samolotem 64612.03m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 889.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 6074.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:36
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:22
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 0:06
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 1
Ugaszone po¿ary 2
Najwy¿szy poziom jako medyk 2
Ludzie uratowani w misji medyka 5
Kasa zarobiona w taksówce $785,00
Podwiezieni pasa¿erowie 5
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 3
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:47
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 8
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:01
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:41
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!